-10.4- Cverstort beerputten Valdijk. Kermisterrein. Viaduct Valdi.jk. èn Wethouders een desbetreffend voorstel tot de raad richten en za.l daarna, de uitvoering' van het werk zoveel mogelijk worden bespoedigd. Het lid DIKMANS wijst er vervolgens op dat de over stort van de beerputten op de Valdijk in water lopen uitloost De VOORZITTER antwoordt hierop dat dit over het algemeen ook elders plaats heeft. Het lid AARTS voegt hieraan toe dat het euvel zal zijn opgelost, zodra de ontworpen riolering op de Valdijk tot stand zal zijn gekomen. Het lid BURKS memoreert het vele extra werk dat in het vorig jaar tengevolge van de aanhoudende regens, van gemeentewege aan het particuliere kermisterrein moest plaats hebben, en spreekt de wens uit de kerrnis-inrichtingen op gemeentelijk terrein te plaatsen, zoals dit ook tijdens de jongste zomerkermis het geval was. De VOORZITTER antwoordt hierop dat van het gemeente lijk terrein gebruik kan worden gemaakt, zolang dat terrein nog niet bebouwd is. De SECRETARIS wijst op de overeenkomst dier er omtrent de toegang tot het particuliere kermis terrein tussen van der Veeken en Schipperen bestaat en waarschuwt tegen de mogelijkheid tot verlies van de toegang:, wanneer een enkel jaar het kermisterrein niet als zodanig door de gemeente zou worden benut. Aldus blijft dit voor de gemeente een groot gevaar, zolang zij niet zelf over een emgen kermisterrein beschikt De VOORZITTER zegt dat Burgemeester en Wethouders ten deze naar omstandigheden zullen handelen. Het lid HURKS vraagt verder of reeds antwoord werd ontvangen op het door de raad tot de Minister en Staten Generaal gericht adres inzake de bouw van een viaduct an de Valdijk. De VOORZITTER antwoordt hierop dat daaromtrent niets meer werd vernomen dan de adha.esie-betuiging van Dr.Mol te Etten. Spreker zegt dat het adres in ieder geval in behandeling moet komen. Er zit echter weinig tempo in. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangend, sluit de Voorzitter de vergadering met gebed. A1DÏÏS VASTGESTELD DOOR DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK IN ZIJN OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VOORNOEMD, Voorzib-trer. -Secretaris.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 104