-lOfc- 5. Rondvraag Snoeien tuinhaag door J.Roovers. Op verzoek van het lid HIJIJBEN zal J.Roovers, Gageldonkseweg 6, andermaal bij aanschrijving worden gelast in het belang van de veiligheid van het verkeer zijn in de bocht van de Gagel donkseweg staande tuinhaag te snoeien. Rouw .aria-kap el Bouwvolume Tri- colana. Het lid HURK3 vraagt of de uitvoering van de bouw der ïlaria-Kapel wellicht afstuit op de over dracht van de door de gemeente beschikbaar ge stelde grond. De VOORZITTER antwoordt hierop dat zulks geenszins het geval is, doch dè oorzaak van de stagnatie gezocht moet worden bij het betrokken comité dat blijkbaar het nodige door zettingsvermogen mist. Op een desbetreffende vraag van het lid \VETERINGS deelt de VOORZITTER mede dat ten aanzien van het bouwplan "Tricolana" de benodigde Rijks goedkeuring reeds ?*rerd verleend en de gemeente lijke bouwvergunning binnen enkele dagen zal worden afgegegen. Sluiting Diets meer aan de orde zijnde exi niemand meer het woord verlangend, sluit de Voorzitter de vergadering met gebed. ALDUS VASTGESTELD DOOR DE RAAD DER GEMEENTE PRIRSEHBEM IN ZIJD OPENBARE VERGADERING va; S\ Ijpi. DE RAAD VOORNOEMD, Voorzitter. cretaris

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 106