-107- 1Opening, aanwijzing voorstemmer en notulen. 2Ingekomen stukken Intrekking begrotings- wijziging- 1? 51, no. 7- 3Gemeentebegroting en begroting Burgerlijk Armbestuur voor 1952. NOTULEN VAN HET BEHANDELDE IN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEVEENTE PRINSENBEEK, OP 31 OCTOBER 1951. Aanwezig zijn de leden: J.van Baal, J.C.Biemans, J.Aarts, W.Baremans, J.Bastiaansen, A.J.Dikmans, A.J.C.Hurks, J.Huijben, A.Romme, M.van Rosmeulen en ÏÏ.Weterings. Voorzitter: P.J.A.Baetens, burgemeester. Secretaris: H.A.Huijbrechts. De Voorzitter opent om 10 uur de vergadering met gebed Het lid W.Baremans wordt bij loting tot voox^stemmer aangewezen De notulen der vorige vergadering worden onveran derd vastgesteld. a) Het bij besluit van Gedeputeerde Staten dd. 26 September 1951} G.nr.17735 goedgekeurde besluit van Burgemeester en Wethouders van 6 September 1951 tot onderhandse verhuring der gemeentewoning, Kapel straat 4 aan Johannes Bastiaansen. b) Het bij besluit van Gedeputeerde Staten dd. 26 September 1951} G.nr.17734 goedgekeurde besluit van Burgemeester en Wethouders van 6 September 1951 tot onderhandse verhuring der gemeentewoning Overveldse- straat 23 aan Waltherus Franken. c) De bij K.B. van 7 September 1951} no.6 goedge keurde verordening- dd. 17 Juli 1951 tot vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer Schoolgeld-heffing voor het schoolgeldjaar 1 September 1951/52. De sub a,b en c genoemde stukken worden voor ken nisgeving- aangenomen. d) Schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 5 September 1951} G.nr.l5314/l4813 houdende verzoek tot intrek king der besluiten tot wijziging nos.6 en 7 der ge meentebegroting 1951. Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot in trekking uitsluitend van begrotingswijziging no.7. Ten aanzien van de op begrotingswijziging no.6 voor komende kapitaalsuitgaven zijn namelijk inmiddels dekkingsmiddelen gevonden. De aangeboden gemeentebegroting en begroting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1952 zullen gedurende veertien dagen voor eenieder ter inzage worden neder- gelegd en in afschrift verkrijgbaar worden gesteld. De secretaris wordt uitgenodigd op een nader te be palen avond aan belanghebbende raadsleden een monde linge toelichting op de begrotingsposten te geven, xen slotte wordt de commissie voor Financiën verzocht bij de vaststelling omtrent de begrotingen rapport uit te brengen aan de raad. 4» 7oorl00 i g;e vas^^jteljAn^ Blijkens het door de financiële commissie overgelegde geneenterekenin£_over rapport is de gemeenterekening 195D door haar gecon- .195Q sn goedkeuring der troleerd en geheel in orde bevonden. reKening van het Burger- Met algemene stemmen -met uitzondering van die der Armbestuur over 195D wethouders, die zich van medestemmen onthouden,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 107