12. llachtigingsbesluit lr52 Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders kasgeldleningen(Bijlage no.146) wordt dit College voor het jaar 1952 gemachtigd tot het aangaan van kasgeldlenin gen tot een maximum bedrag van f.215.000 (Bijlage no.147) IJ. Tegemoetkoming in kos- Zonder hoofdelijke stemming' wordt vervolgens con- ten vrijwillige inwo- form het voorstel van Burgemeester en Wethouders ning Chr.de Craaf(Bijlage no.148) besloten tot toekenning van een maximale tegemoetkoming van f.400,aan Chr.de Graaf, Grintweg 10 in de kosten van verbouwing in verband met vrijwillige ter beschikking stelling van woonruimte (Bijlage no.149)* 14- Bedrag perleerling lGr>2. Conform het voorstel van Burgemeester en 'Vethouders wordt zonder hoofdelijke stemming- besloten het be drag perleerling voor het gewoon lager onderwijs, bedoeld in het vijfde lid van art.101 der L.O.wet 1920 voor 1952 vast te stellen op f.24,75» (Bijlage no.150) 15» Toèkenning bouwvolume In behandeling' wordt genomen een verzoek van J.A. aan J.de Pijper. de Pijper te Prinsenbeek om toekenning van bouwvo lume voor een te bouwen noodwoning. Be VOORZITTER geeft een uitvoerige mondelinge toe lichting op dit verzoek en waarschuwt voor eventuele consequenties bij het toekennen van bouwvolume voor houten noodwoningen, welke onder het Ketenbesluit 1924 vallen en waarvan de handhaving slechts tot 5 jaren beperkt is. Wethouder BIEMANS merkt naar aanleiding- hiervan op dat dit een uitzonderlijk geval betreft, omdat aan vrager zijn woning Postbaan no.l ter vrije beschik king van de gemeente stelt, om &ldus<te bereiken dat hij de door hem onlangs aangekochte woning Val- dijk 4 zal kunnen betrekken. Be VOORZITTER antwoordt hierop dat het bouwvolume in dit geval aan een houten woning verloren gaat. Hierop reagirend is de raad algemeen van oordeel, dat, nu de gemeente zelf niet bij machte is het toe gestane bouwvolume te verbruiken, dit -ter opheffing van de woningnood-, thans reeds zoveel mogelijk al thans door inwoners moet worden benut Het lid BASTIAANSEN voegt hier nog aan toe dat hij het onderhavige gemis van bouwvolume prefereert boven de dikwijls onhoudbare samenwoningen. Spreker propageert de inwoners in de gelegenheid te stellen meerdere dergelijke houten woningen te bouwen. Be VOORZITTER zegt dat de Pijper zich inmiddels heeft accoord verklaard met de door Burgemeester en Wet houders in hun schrijven van 25 October 1951, no.1277 gestelde voorwaarden. Op voorstel van het lid VAN R0SMEULEN wordt het voor stel van Burgemeester en Wethouders tot toekenning' van bouwvolume, zonder hoofdelijke stemming aange vuld met de voorwaarde dat door de Pijper alsnog vooraf het overtuigend bewijs dient te worden gele verd dat hij zijn pand Groenstraat 25 aan derden hetzij verkocht of verhuurd heeft. -110-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 110