-65- De kosten van de schoolartsendienst bleven beneden f.0,25 per inwoner en kwamen op ongeveer f.1, per kind. Het Üfit-Gele Kruis, werkende met een gemeente lijk subsidie van f.1000,verrichtte uitnemend werk en zag gelegenheid zijn werkkring nog uit te breiden door instelling van een kleuterbureau, waar genomen door de schoolarts, waardoor tevens een goede aansluiting aan het werk van de schoolarts tijdens de leerplichtige leeftijd wordt verkregen. VOLKSHUISVESTING. Vrijwel tot ontsteltenis van eenieder zag de gemeente zich voor 1950 geen volume voor woning bouw toegewezen, zodat bij een tot aan de lippen gestegen woningnood het Gemeentebestuur het nieuwe jaar moest ingaan. Zij werd in deze taak op bui tengewone wijze bijgestaan door de woning-advies commissie onder voorzitterschap van de heer van Bragt. Het zijn slechts de ingewijden, welke kunnen beoordelen welk moeizaam en ondankbaar werk door deze commissie is verricht. Hare moge bij deze een uitbundige publieke pluim op de muts worden gestoken. De commissie vergaderde in totaal 12 maal, ter be handeling van 24 moeilijke gevallen en 1 vorderings- geval. In totaal werden 73 woonvergunningen verleend. In totaal zijn over alle voorgaande jaren nog 2 vorderingsgevallen lopende. In verband met de nijpende woningnood besloot Uwe raad tot het doen uitbrengen van een objectief rap port door het Economisch Technologisch Instituut te Tilburg. Dit rapport verscheen spoedig en bracht ontstellende cijfers aan het licht, zodanige cijfers zelfs dat de plaatselijk ingewijden er van zijn geschrokken. Het gezwaai met dit rapport heeft waar^ schijnlijk de toewijzing van 60 woningen voor de jaren 1951-53 veroorzaakt; een toewijzing welke wel iswaar nog als onvoldoende moet worden aangemerkt, maar toch een belangrijke stoot in de goede richting betekent als men bedenkt, dat in de laatste 3 jaren officieel slechts 3 woningen zijn toegewezen. Hoewel dus zoals gezegd de woningbouw in het af gelopen jaar niet op gang kon komen viel over de bouwactiviteit blijkens het aantal afgegeven bouw vergunningen niet te klagen. Dit aantal bedroeg namelijk in totaal 84, gesplitst als volgt: 3 voor woningbouw, 24 voor verbouwingen, uitbreiding en herstel en 57 voor andere bouwwerken als schuren, hokken, enz. In totaal werd op deze wijze in de gemeente een bedrag van ruim 275000 gulden verwerkt. Aan 3 woningsplitsingen werd medewerking verleend, waarvan de totaalkosten f.2400,——bedroegen en waarop een rijks- en gemeentepremie werd verstrekt van ruim f.1400, In een tweetal gevallen moest in verband met kenne lijke verwaarlozing van de onderhoudstoestand der woning tot aanschrijving in de zin der woningwet en bouwverordening worden overgegaan. In beide ge vallen bleef de eigenaar nalatig en zijn de voor zieningen op diens kosten door de gemeente uitge voerd. Het verhaal van kosten op deze nalatigen is inmiddels ingezet.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 65