-Ill- Big. gehouden schriftelijke stemmingen "blijkt dat zijn uitgebracht: le.voor de commissie Uitbreidingsplan op burgemeester Baetens 10, Dikmans 10, Romme 11, Hurks 1 en van Rosmeulen 1 stem, zodat tot leden dezer commissie zijn herbenoemd: P.J.A.Baetens, burgemeester, A.3".Dikmans en A.Romme. 2e.voor de commissie Financiën op wethouder van Baal 9» J.Aarts 11, H.Wete- rings 10, J.HuiJben 1, A.J.Dikmans 1 en A.Hurks 1 stem, zodat tot deze commissie zijn herbenoemd: wethouder van Baal, J.Aarts en Weterings Vóór de stemming van leden der commissie Financiën wijst de Voorzitter op het feit dat daarin de leden van Baal en Weterings zitting hebben, die tevens deel uitmaken van het Burgerlijk Armbestuur en dus in feite hun eigen rekening controleren. Spreker noemt dit een vreemde figuur en formeel niet in orde. Het lid AARTS zegt hierop dat de controle zich in hoofdzaak beperkt tot het nemen van steekproeven. Tegen handhaving van genoemde leden bestaat z.i. dan ook geen bezwaar. 17- Herbenoeming Adviescom- Bij gehouden schriftelijke stemming blijkt dat missie Woonruimtewet 1947.onderstaande personen met algemene stemmen zijn herbenoemd tot lid der Adviescommissie ingevolge de Woonruimtewet 1947- C.van Bragt, Zuster Crassaarts, Greg.Hermans, Clasina van Rosmeulen en W.van Opstal. In behandeling wordt genomen een verzoekschrift van A.de Graaf, Groenstraat 94om tegemoetkoming in de vervoerkosten als bedoeld in art.13 der L.O. wet 1920. Conform het voorstel van Burgemeester en I/ethouders (Bijlage no.l5l) wordt op het verzoek zonder hoof delijke stemming afwijzend beschikt. 19. RondvraagHet lid HURKS vraagt of er nog iets vernomen is omtrent de in de vorige vergadering besproken B.I.O. B.L.O. kwe st i e De VOORZITTER zegt hierop dat het de bedoeling van de heer Lotstra is in zijn school een splitsing te maken tussen begaafde- en minder begaafde leer lingen, waardoor de B.I.O. opzet niet wordt tegen gewerkt Niettegenstaande de kwestie enigszins is opgelost, blijft de door Br.Joachim afgelegde verklaring on aangetast Het lid DIKMANS zegt dat er volgens de heer Lotstra momenteel geen voor B.L.O. in aanmerking komende leerlingen meer zouden zijn. Het lid VAN ROSMEULEN is de mening toegedaan dat de splitsing te sterk is doorgevoerd en dringt aan op controle dienaangaande vanwege de gemeente. De VOORZITTER merkt naar aanleiding hiervan op dat de gemeente niet tot deze contrSle bevoegd ié. Spreker heeft echter niet de indruk gekregen dat het de bedoeling ven de heer Lotstra is een afzon derlijke B.L.O.school te vormen. 16Herbenoeming raads- raadscommissiën 18. Tegemoetkoming vervoer kosten ex art.13 der L.O.wet 1920.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 111