-112- Het lid AARTS zegt dat het aantal afgezonderde leerlingen ongeveer 60 bedraagt De VOORZITTER zegt dat het Hoofd der B.L.O. school te Ereda bijna vol waardigen prefereert boven de zwaar achterlijken, teneinde met goede resultaten te kunnen schei-men. De grens is echter moeilijk te trekken. Dienaangaande zou de Hoofdinspecteur kunnen worden verzocht een meningscontrole te houden. Op verzoek van het lid HJEKS zegt de VOORZITTER toe aan deze aangelegenheid volle aandacht te zullen blijven besteden. De VOORZITTER stelt zich voor de raadsleden bij de aanstaande opening der B.L.O.school te doen uitnodigen, bij welke gelegenheid de door de raad gesubsidieerde inrichting in ogenschouw kan wor den genomen. Herplant bomen. Op verzoek van wethouder BIEMANS wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de navolgende bomen te planten: aan de Moerenstraat: wilg. Burgst: canada. bij Mar.Timmers: eik. op Overveld (bij Schalk): wilg. op Overveld onder P.N.E.M.leiding)esdoorn. Kleedlokaal sport- Het lid BAREUANS merkt op dat in het kleedlokaal terrein. op het sportterrein nog steeds geen wasgelegen heid aanwezig is. De VOORZITTER antwoordt hierop dat op de begro tingspost "sportterrein" destijds een overschot van f.1500,aanwezig was. De leden van de voetbalclub zagen er kans toe voor dit bedrag een kleedlokaal te bouwen. Opzichte Gillis heeft zich daarna vrijwillig beschikbaar gesteld tot het maken van een plan, binnen de ge stelde limiet van f.1500,Niettegenstaande binnen korte tijd daarna met de bouw werd begonnen had vervolgens een aan de clubleden te wijten stagnatie in. Intussen stegen de materiaalprijzen zodanig dat de bouw niet meer voor het beschik baar gestelde bedrag kon worden afgewerkt. Des ondanks werd nog machtiging verleend het gebouw althans glasdicht te maken. Het zal echter nodig zijn deze uitgaaf te verantwoorden op de post "openbare werken" van de dienst 1952. De water leiding zal vanaf het pand Schoolstraat 16 moeten wwrden aangelegd, hetgeen veel te duur zal uitko men. Het lid TURKS zegt dat het Gemeentebestuur zich heeft te houden aan de gestelde limiet van f.1500,- welke niet mag worden overschreden. De VOORZITTER voegt hier nog aan toe dat het ge voteerde bedrag bestemd was voor het terrein en er dus zelfs geen kleedlokaal gebouwd &ad mogen worden. Had men het werk niet laten hangen, dan was men voordeliger uit gekomen. Spreker hoopt het volgen de jaar middelen te kunnen vinden orn de bouw van een wasgelegenheid te voorzien.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 112