-113- Ruiltransactie Groen straat, Valdi.ik en Markt Sluiting". De VOORZITTER geeft een uitvoerige uiteenzetting omtrent de ingetreden stagnatie aangaande de in de vergadering van 7 Augustus 1951 gesloten ruil- transactie van keien uit de Groenstraat, J,1arkt en Valdijk tegen klinkers. De raad kan zich linnaniem met de door spreker en het college van Burgemeester en Wethouders inmid dels genomen maatregelen verenigen en machtigt evengenoemd college alle zodanige maatregelen te nemen welke tot een voor de geme-nte meest voor delige oplossing kunnen leiden. Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangend sluit de Voorzitter de vergade ring met gehed. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Prin senbeek in zijn vergadering' (openbare) van 28 November 1951» DE RAAD VOORNOEMD, 2.£> h !j AV Voorzitter. Secretaris

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 113