-114- 1 Opening, aanwijzing voorstemmer en no- tulen. 2Tegemoetkoming in ver- bouwingskosten ingev. de Woonruimtewet 3 Gewijzigde Toelagebe- sluit 1951. 4 Vaststelling, Gemeente begroting en be, .noting Woningbedrijf 19 52 NOTULEN VAN EET BEHANDELDE IN DE OPENBARE VERGADE RING VAN DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK, OP 28 NOVEMBER 1951. Aanwezig zijn de leden: J.van Baal, J.C.Biemans, J.Aarts, W.Baremans, J.Bastiaansen, A.J.Dikmans, A.J.C.Hurks, J.Huijben, ARornmeM.v.Rosmeulen en H.Weterings. Voorzitter: PJ.A.Baetens, burgemeester. Secretaris: S.A.Huijbrechts De Voorzitter opent om 9 «05 uur Je vergadering met gebed Het lid A.Romme wordt bij loting tot voorstemmer aangewezen. De notulen der vorige vergadering worden onveran derd vastgesteld. Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan elk der hierna genoemde personen een tegemoetkoming in verbouwingskosten toe te kennen van f.400,(Bij lagen nos. 152 t/m 157). J.Naalden, Beeksestraat 19 L.Nagelkerke, Valdijk 25 J.Bervoets, Steenakkerstraat 3. Mocht het Rijk hierin eventueel niet voor 75,' hij- dragen, dan zal de gemeente -gezien de woningvermeer dering- 25,4 ad f.100,-- toch voor haar rekening ne men. In dit verband zal bij het Rijk worden gedecla reerd, vóórdat enige betaling aan belanghebbenden ge schiedt Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders (Bijlage no.158) wordt verder zonder hoofdelijke stemming besloten het gewijzigde Toelagebesluit 1951 van overeenkomstige toepassing te verkl- ren voor het gemeentepersoneel (Bijlage no.159). Van de door de Voorzitter gegeven gelegenheid tot het houden van algemene beschouwingen wordt geen gebruik gemaakt Door de commissie van financiën is een rapport be treffende het onderzoek der begrotin^pkiitgebracht volgens welke rapporten geen bezwaren tegen de daar in opgenomen posten bestaan, behoudens dat aan de gemeentebegroting op grond van een reeds eerder ge nomen besluit van de raad eèn uitgaafpost ten bedrage van f.80,behoort te worden toegevoegd we-gens suosiaie aan het Retraitehuis te Seppe. De raad ver— klaart zich hiermede zonder hoofdelijke stemming accoord In verband met noodzakelijk te verrichten buitenverf- werk wordt verder besloten de raming van de post volgno.JO onderhoudskosten burgemeesterswoning te be palen op f.300, Op een desbetreffende door verschillende leden gestel de vraag deelt de VOORZITTER mede dat de onderhouds kosten van het raadhuis niet ten laste van de gemeen te Breda kunnen worden gebracht, omdat het gebouw volgens de grenswij.zigingsbeschikking eigendom van de

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 114