-116- Vri.jstellin, hondenbe lasting. Verbetering Krekelweg. Toezicht op stukri.iden van r i ,1 wi e 1 p a i en T&rh jrding Binnenweg Sluiting. Het lid BAREMANS verzoekt in navolging van de gemeenten 3reda en Etten houders van honden die aangesloten zijn hij een dressuurclub vrij te stellen van de betaling van hondenbelasting-, aan gezien de Burgemeester in voorkomende gevallen toch bevoegd is van deze honden gebruik te maken. De VOORZIiTER zegt hierop dat de door spreker genoemde bevoegdheid hem onbekend is. De door de raad zelf vastgestelde verordening stelt slechts vrij van belasting die honden, welke door politie-ambtenaren voor opsporingswerkzaam heden worden gebruikt Spreker zegt toe terzake in de gemeenten Breda en Ette.. tc zullen informeren. Op verzoek van het lid BAREMANS deelt wethouder B IE HANS mede dat in -iddels met de verbetering van de Krekelweg een aanvang is gemaakt. Het lid DIKMANS wijst op het alom stukrijden van rijwielpaden door auto's. De VOORZITTER zegt streng politietoezicht toe. Bovendien zal spreker hieromtrent een waarschu wing in de Gertrudisklok doen opnemen, met de mededeling dat in voorkomende gevallen onverbid delijk proces-verbaal zal worden opgemaakt Op een desbetreffende vraag van het lid DIKMANS deelt de VOORZITTER mede dat de verharding van de Binnenweg totdusver niet tot stand kwam, omdat m t een der eigenaren der betrokken percelen nog geen overeenstemming ,:erd bereikt. Spreker zegt toe terzake opnieuw pogingen te zul len aanwenden, bij mislukking waarvan de raai in een volgende vergadering een voorstel zal worden gedaan bedoelde weg in eigendom en beheer over te nemen. Niets meer aan de orde zijheen niemand meer het -woord verlangend sluit de Voor*ixtter de vergadef ring met gebed. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Prinsenheek in zijn openbare vergadering van 20 December 1951* DE RAAD VOORNOEMD 'Secretaris

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 116