-118- Gedenkstenen in woningen Presentiegelden raads- en commissie vergaderingen 4 Rondv: Aanbesteding: woning bouw. Reservering: voor hoekpanden. Vernieling straat lamp Woningtypen. Inrijpoort burgemees ters woning. 14 woningwetwoningen zullen kunnen worden ge bouwd Het lid ïïurks verlaat de vergadering. 17a beraadslaging wordt op voorstel van Spreker besloten het leningsbesluit dienovereenkomstig te wijzigen. (Bijlage no.löl). Verder worden Burgemeester en Wethouders gemach tigd intussen gedurende 1552 bovendien maximum f.60.000,op te nemen, welk bedrag in een daarna vast te stellen leningsbesluit zal worden opgenomen. Als blijvende herinnering voor het nageslacht dat de woningen uit de opbrengst ener burgerzin lening konden worden gebouwd geeft het lid AARTS de suggestie in elk der woningen een desbetreffen de gedenksteen aan te brengen. Be VOORZITTER zegt toe aan deze suggestie aan- d- cht te zullen besteden en in een volgende vergadering hierop terug te zullen komen. Spreker stelt zich voor de raadsleden bij de eerste steenlegging officieel te doen inschakelen. Op voorstel van de VOORZITTER wordt zonder hoof delijke stemming besloten het presentiegeld voor het bijwonen van raadsvergaderingen te ver hogen tot f.4,-- en dat voor het bijwonen der raadscommissievergaderingen op f.2,--. Op een desbetreffende vraag van het lid BIKT.IANS deelt de VOORZITTER mede dat het inderdaad in de bedoeling ligt de te bouwen woningen zowel in lassa als in kavels aan te besteden, teneinde ook de inwoners kansen daartoe te geven. Haar aanleiding van verdere besprekingen aangaan de de woningbouw wordt besloten de straathoeken speciaal te benutten voor woningen sx&sxssi: ten behoeve van kleinere gezinnen, terwijl de hoek Kapelstraat - St.Gertrudislaan speciaal zal worden vrijgehouden voor een winkelpand, waartoe gegadigden t.z.t. zullen worden opgeroepen. Het lid AARTS uit een klacht over de herhaalde lijke vernieling van de straatlamp, staande op de hoek van de iVestrikse straat. Be vermoedelijke daders zal sprexer na afloop der vergadering aan de Voorzitter bekend maken. Be VOORZITTER hoewel de meermalen toegepaste methode om de'lam pen gedurende enige tijd niet te herstellen, tot- dusver goede resultaten opleverde. 3egt politioneel onderzoek toe, oor de VOORZITTER overgelegde Hierna worden de d diverse woningtypen onder de loupe genomen; met als resultaat <rat deze nader met de ontwerper zullen worden besproken. Be raad gaat vervolgens accoord met het voorstel van Burgemeester en v/ethouders tot het aanbrengen van een inrijpoort aan de Burgemeesterswoning, volgens model en keuze door de VOORZITTER - bef woner zelf te bepalen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 118