Het aantal onbewoonbaarverklaringen "bedroeg het afgelopen jaar totaal 4> waarvan er inmiddels 2 woningen zijn ontruimd en afgebroken. Mede tengevolge van de huurprijsbelemmeringen is de onderhoudstoestand van vele woningen sl cht£ te noemen, zodat voor de toekomst aanschrijvingen tot verbetering en eventuele onbewoonbaarverklaringen voortgang zullen vinden. De bewoning der gemeente-woningen is in het al gemeen gunstig te noemen. De staat van het buiten verf werk laat te wensen over zodat te dezer zake voorzieningen nodig worden. Br vallen geen huur achterstanden te wonstateren. In een tweetal gevallen werd krachtens de gemeen telijke hypotheekregeling medewerking verleend bij de financiering van een zelf te bouwen woning. Het laat zich aanzien, dat voor komende,jaren op ruime schaal van de geboden mogelijk1gebruik zal worden gemaakt. Ba vele jaren van wachten is in het afgelopen jaar het ontwerp uitbreidingsplan ingekomen, voorziening biedende voor een bouw van 240 woningen binnen de bebouwde kom der gemeente. Van dit getal moeten de in gereedheid gekomen woningen aan Pastoor Oomenlaan en Pasquêlaan worden afgetrokken. Het is een verstandig besluit van Uwe raad ge weest de gronden gelegen tussen Kapelstraat en Schoolstraat tijdig aan te kopen en eveneens de daarnaast gelegen gronden van Kruining, omdat op deze wijze de woningbouw aan de geprojecteerde Ger- trudislaan voortgang zal kunnen vinden. Dit klemt te meer nu door een beduidende woningtoewijzing de gemeente voor de noodzakelijkheid wordt gesteld binnen een tijdsbestek van enkele jaren 40 - 50 wo ningen in eigen beheer te bouwen. OPENBARE WERKEN. Bij mijn beschouwingen ben ik thans op een punt gekomen, dat zich algemeen in de publieke belangstel ling mag verheugen. Wie aan de weg timmert heeft meestal veel bekijks» Als dit bekende gezegde ergens voor geldt dan is dat wel voor de werkzaamheden van de dienst openbare werken. Goedbedoelde critiek werd deze nimmer onthouden, een enkele maal zelfs minder goedbedoelde. Niettegenstaande dit valt de critiek veelal te herleiden tot een niet volledig op de hoogte zijn van feiten en omstandigheden,waar door het bepaalde geval in een ander licht werd be zien dan waar het onder thuisbehoorde. Een nadere toelichting en informatie was veelal afdoende om klaarheid te verschaffen. Verschillende malen werd ten onrechte ook wel eens te veel van de dienst ge vergd. De kleine bestaande groep van hardwerkende mensen is nu eenmaal maar tot een bepaaïde maximale prestatie in staat. Zeer veel nut werd ondervonden van de eigen vrachtauto, die in het afgelopen jaar 11400 Km heeft gelopen. Deze wijze van transport van gemeentelijke goederen, koolas, puin en zand heeft de gemeente honderden guldens bespaard. De onderhoudstoestand van de wagen is prima. -66-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 66