-67- Deze vervoerde 228 M3 koolas, HO J13 zand,©.a. 1305 M3 puin en 470 M3 huisvuil en daarnaast nog niet te schatten aantallen en hoeveelheden andere goederen. In eigen beheer werden ongeveer 2100 M zandweg vee voorzien van een doelmatige puinverharding, waar door het gemeentelijk net van verharde wegen tot 21 Km werd uitgebreid met daarnaast nog ongeveer 29 Km onverharde zandwegen en ongeveer 32 Km rij wielpaden. Wegverhardingen werden verricht ins Westrik, Kettingdr.Gageldonksestraat, wegnaar Keihoef, Giroenzijstraat, Hooglaarsestraat,ïïeik.str. Speciale aandacht verkregen de rijwielpaden in de hoofdwegen. De gemeentelijke waterlopen en sloten, ter totale lengte van 33 Km werden in eigen beheer êên maal schoongemaakt. In aanmerking nemende, dat het onderhoud en ver beteringen door een ploeg van 6 man worden verricht mag rustig van een kranige prestatie worden gespro ken. Het zal eenieder duidelijk zijn, dat het mense lijkerwijze onmogelijk moet worden geacht dat deze ploeg eenmaal per jaar alles opmaakt en hersteld. In deze moet alles op de beurt komen naar urgentie en eerlijkheid, waarnaar zoveel mogelijk is gestreefd. Een aanvang werd gemaakt met plantsoenaanleg in Pastoor Oomenlaan en Pasquêlaan en op de Harkt. Tengevolge van slechte weersomstandigheden is een niet te verwaarlozen gedeelte plantmateriaal af gestorven, hetgeen in 1951 "tot vernieuwing zal moeten leiden. Het gemeentelijk sportterrein werd voltooid en in gebruik gegeven krachtens huurovereenkomst. Momenteel is in aanbouw een ruime en aesthetisch fraai te noemen kleedgelegenheid, waarvoor de mate rialen door de gemeente zijn geleverd en de arbeids kracht wordt geleverd door de leden van de v.v.Beek Vooruit aangevuld met een aantal vrijwilligers uit de gemeente. In het voorjaar 1951 zal de bouw gereed zijn. Een avtie tot het verkrijgen van een tunnelbouw in de Valdijk voerde tot succes, daar de Waterstaat inmiddels met de aanvoer van materialen is aange vangen, waardoor de mogelijkheid ontstaat eerlangs de verbetering van de Valdijk ter hand te nemen. Tot dusver is het Gemeentebestuur er niet in ge slaagd de goedkeuring 1fan Gedeputeerde Staten te verkrijgen op het raadsbesluit tot beschikbaarstel ling van een crediet voor bestrating met klinkers van het Moleneind-Groenstraat en de Kapelstraat en met keien van de Gageldonkseweg, Schutsestraat en een gedeelte van de Brielsestraat. Op dit punt kon het urgentieplan dus buiten eigen schuld niet ten uitvoer worden gelegd. Wij kunnen U echter de verze kering geven dat deze aangelegenheid in de aandacht van burgemeester en wethouders blijft leven. ONDERWIJS. De kentering in opvattingen bij de wetgever ten aanzien van dit punt van gemeentelijke zorg heeft 3

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 67