tot belangrijke kapitaalsinvesteringen geleid, zo belangrijk zelfs, dat het finantieel evenwicht in de begroting daardoor volkomen werd verstoord. Daar de voorzieningen echter wettelijk werden voorgeschreven konden deze niet worden geweigerd en moesten noodzakelijkeiwijze andere facetten van gemeentelijke zorg o.a. wegverbeteringen, achterwege blijven. Belangrijk was het besluit tot verbouwing en uitbreiding van de H.K.MeisjesschoolDoor de aan bouw van 6 nieuwe klaslokalen, gepaard gaande met een inwendige verbouwing zal uiteindelijk een af zonderlijke school voor l.o. en een voor v.g.l.o. worden bereikt. Het huishoudonderwijs voor de meis jes mag, zij het dan nog niet tot volle bevrediging, voorlopig althans gewaarborgd heten. De kosten dezer uitbreiding en verbouwing bedroegen ruim 120.000 gulden, inclusief kosten grond en archi tectenhonorarium, hetgeen dus een kapitaalslast van bijna f.30,— per inwoner betekent. De huishoudcursus van de N.C.B. mocht zich weer evenals voorheen in voldoende belangstelling ver heugen. De kosten hiervan zijn voor de gemeente ongeveer op f.1000,te ramen. De kosten van het buitengewoon lager onderwijs zijn angstwekkend gestegen tot ongeveer f.2000, terwijl over 1951 deze kosten minstens f.3000, zullen bedragen. Momenteel volgen 12 leerlingen uit deze gemeente bedoeld onderwijs, zodat over 1950 gerekend de kosten per leerling f.165,be dragen. Belangrijk was te noemen het besluit van Uwe raad tot het vaststellen van een subsidie ad f.10, per leerling van het kleuteronderwijs, hetgeen tot dusver zonder enig gemeentelijk subsidie had moeten werken. Aangezien echter de bestaansmogelijkheid van de kleuterschool in het gedrang kwam moet het voteren van dit subsidie van groot belang worden geacht. Behoudens enkele kleinere voorzieningen in leer middelen vorderde de jongensschool geen extra lasten ingevolge artikel 72 der l.o.wet. Men be hoeft echter niet te juichen aangezien in 1951 zoveel te meer een aanval op de gemeentelijke geld middelen is te verwachten. Naar schatting zal in dat jaar een uitgaaf van omstreeks f.80000,voor die school noodzakelijk zijn. 'iVij kunnen niet anders dan met een bang hart de ontwikkeling van deze tak van gemeentelijke zorg met het oog op de gemeentelijke financi'én tege moet zien. Dit klemt nog te meer nu Gedeputeerde Staten in beroep over 1950 vergoeding welke de gemeente per,leerling van het l.o. beschikbaar moet stellen hebben verhoogd van f.18,50 op f.24,75, hetgeen voor de gemeente een extra± jaarlijkse last met zich brengt van f.4500, MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN ZORG. Op de begroting van het B.A. moest een bedrag van f.8000,worden uitgetrokken als subsidie van de gemeente, hetgeen f.500,meer bedraagt -68-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 68