NOTULEN VAN HET BEHANDELDE IN DE OPENBARE VERGADE RING VAN DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK OP 9 APRIL 1959. e t Aanwezig zijn de leden: M.L.van Rosmeulen, J.Huijben H.J.P.Lotstra, W.Baremans, A.J.C.Hurks, P.de Vooght, JiA.Aarts, P.Biemans, J.R.A.Jansen, A.J.Dikmans, en M.C.van der Westen. Voorzitter: P.J.A.Baetens Secretaris: H.A.Huijbrechts. 1. Opening.Aanwijzing voorstem- met en notulen. 2. Ingekomen stukken. Te 19.110 uur opent de VOORZITTER de vergadering met gebed en heet de leden van harte welkom. Het lid W.Baremans wordt tot voorstemmer aangewezen. In verband met de notulen der vorige vergadering vraagt het lid LOTSTRA de Voorzitter hoe de finan ciering van de gymnastiekbrug geregeld is. DE VOORZITTER antwoordt hem hierop, dat deze aangelegenheid thans niet aan de orde is, het gaat er in feite om, of de notulen het gesprokene weer geven. Het lid LOTSTRA merkt dan op, dat hij zulks via een schriftelijke vraag te weten zal kunnen komen. De notulen worden zonder wijzigingen goed gekeurd. 3. b. /-"Zie voor wijziging notulen betref fende punt 2, sub b, de notulen van 2 februari 1960, onder punt 2, sub a" d. f. Goedkeuring op het onteigeningsplan doorbraak Pastoor Oomenlaan-VianendreefDit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant betreffende wijziging begroting 1959 post 44 sub a. Ook dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. Jaarverslag over 1958 van de Streek V.V.V. "De Baronie van Breda". Wordt voor kennisgeving aangenomen. Op verzoek van het lid AARTS wordt het verslag alsnog aan de raadsleden ter inzage toegezonden. Op een desbetreffende vraag van het lid LOTSTRA, antwoordt de VOORZITTER, dat ook de gemeente Prinsenbeek betrokken is bij het rijwielpadenplan. Jaarverslag over 1958 van de kommissie tot wering van Schoolverzuim. Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. Goedkeuring op de verordening tot heffing van opcenten op de personele belasting over 1959/1960. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Goedkeuring op het besluit tot aankoop van grond van J.van den Berg, voor de verbetering van de Groenstraat. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Goedkeuring op het besluit tot aankoop van grond met dpstallen van de erven R.van den'Bo- gaert. DE VOORZITTER merkt op, dat de transport akte reeds - gepasseerd is. Het stuk wordt overi gens voor kennisgeving aangenomen. -308-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 308