-31 4- Uiteindelijk wordt op voorstel van het lid JANSEN e besloten aan de Spoorwegen te verzoeken op zeer kort termijn aan de gevaarlijkste overgangen voorzie ningen aan te brengen, doch in ieder geval aan de Steenakkerstraat bij P.de Laat. Besloten wordt ook de subsidiëring Pro Memorie toe te passen. Het lid LOTSTRA vraagt hoe het staat met de rio leringsplannen van de gemeente Breda tegenover de Kuil. Wethouder VAN DER WESTEN deelt hierop mede, dat met de betrokken gemeentebesturen op 9 april een bespreking heeft plaats gehad, waarbij deze kwestie een punt van bespreking heeft uit gemaakt* Het resultaat van de bespreking is geweest dat Burgemeester en Wethouders na diepgaande be raadslaging een andere kijk op het geval hebben gekegen. De werkzaamheden zullen in etappes worden uitgevoerd. De exploitatie van de Kuil zal geen nadelige gevolgen van de rioolzuiveringsinstallatie ondervinden en wel omdat het vuile water afgevoerd wordt in dichte rioleringen en omdat voor 99 zeker is, dat geen stankverspreiding zal plaats vinden.De installatie is namelijk zodanig opgezet, dat geen licht of lucht op het vuile water kan inwerken. DE VOORZITTER voegt er aan toe, dat ook het Rijks instituut Zuivering Afvalwater geen vervuiling en stankverspreiding verwacht. Op een desbetreffende vraag van het lid LOTSTRA of Prinsenbeek op deze riolering kan aansluiten antwoordt DE VOORZITTER bevestigend. De Wethouder VAN DER WESTEN merkt nog op, dat Breda heeft toegezegd de putten zover mogelijk van de Kuil verwijderd te houden. Niettemin zegt DE VOORZITTER, zal het college van Burgemeester en Wethouders toch bezwaren in dienen om de mogelijkheid van stankverspreiding tegen te gaan. Voor het overige wordt met het streefprogramma ingestemd. 10.Voorstel tot hernieuwde vaststel- Conform het voorstel wordt besloten. ling van de Subsidieregeling Wit- Gele Kruis 1958 voor de tijd van 3 jaar. 11. en 12. Voorstellen tot het verlenen van optie op grond aan de Titulaer- laan aan C.Schuijbroek,P.Schip-~ peren en de Firma Vissers en Zonen te Zevenbergen, DE VOORZITTER zegt hieraan te willen koppelen het op 4- april j.l. ingekomen verzoek van het Bestuur der R.K.Jongensschool om optie op ter reinen achter de Jongensschool in verband met gymnastiekdoeleinden. De Voorzitter zegt,dat achter de Jongensschool woningbouw is geprojecteerd. De onteigening der betrekkelijke gronden heeft plaats gehad op grond van de Wederopbouwwet voor de leniging van de plaatsèlijke woningnood. Als zodanig is aan het onteigeningsplan goedkeuring verleend.De uitvoering van het uitbreidingsplan zowel als van het ontei geningsplan brengt mede, dat op dit perceel ook daadwerkelijk woningbouw moet plaats vinden, anders

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 314