-315- worden beide plannen doorkruist, hetgeen niet mogelijk is. Het lid LOTSTRA is van mening, dat met de woning bouw ook elders kan worden begonnen. Van meet af aan, zo vervolgt hij,heeft het gemeentebestuur een fout gemaakt door geen rekening te houden met uitbreidingsmogelijkheden van de Jongensschool. Destijds is gevraagd er met de planning rekening mede te houden, dat een terrein voor uitbreiding gereserveerd behoorde te worden. Bovendien is hern gebleken, dat de ontwerpers van het uitbreidingsplan verzuimd hebben de nieuwe vleugel van de school op kaart te brengen, zodat thans de vraag rijst, of, ook woningbouw aldaar zou zijn gepland, indien men rekening gehouden had met de nieuwe vleugel. DE VOORZITTER antwoordt hem hierop, dat het niet in de bedoeling van Burgemeester en Wethouders ligt om de Jongensschool uit te bouwen tot een monstercomplex.In het nieuwe plan "Zuid" wordt met de mogelijkheid van een nieuwe school reeds reke ning gehouden. Waarop het lid LOTSTRA antwoordt, dat hij altijd wel geweten heeft, dat splitsing van de Jongsschool een wensdroom des Burgemeesters was. Hij kan niet begrijpen waarom het gemeentebestuur, nu allerwege met de bouw van nieuwe scholen met licht en Imcht wordt rekening gehouden, dit niet heeft willen inzien. Wethouder VAN DER WESTEN antwoordt hem, dat de school niet wordt ingebouwd. Door de aanvrage van het schoolbestuur worden de aanvragen om optie doorkruist. Het schoolbestuur had destijds moeten vragen grond te reserveren voor eventuele uitbouw. Het lid JANSEN acht het een bezwaar dat de ruimte tussen school en de te bouwen woningen erg klein is. De mogelijke bouw van een gymnastieklokaal komt om dezelfde redenen in gevaar. Hij stelt voor de Inspecteur van het Lager Onderwijs hier over advies te laten uitbrengen en deze mede eens te polsen omtrent de bouw van een gymnastieklokaal. Voorts acht hij het niet onmogelijk om, zonder in moeilijkheden te komen met de woningbouw, ter plaatse een groenstrook te projecteren. Hij meent voor te moeten stellen de optie-aanvragen voor de bouw van de eerste 4 woningen te laten vervallen. DE VOORZITTER zegt dan de ontwerpers van het plan eerstE te vragen of zij ook woningbouw aldaar zouden hebben geprojecteerd, indien zij met de nieuwe vleugel van de school rekening hadden ge houden. Bovendien, zo vervolgt het lid JANSEN dan, is het zeer gewenst de ontwerpers van het plan er op te wijzen, dan een sportveld, direct tegen de school aan gepland wordt. Overigens dient optie verleend te wordên met uitzondering van de eerste 4 panden achter de Jongensschool.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 315