-297- NOTULEN VAN HET BEHANDELDE IN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK OP 30 JANUARI 1959. Aanwezig zijn de leden: M.L.van Rosmeulen, J.Huijben, H.J.P.Lotstra, W.Baremans, A.J.C.Hurks, P.de Vooght, J.A.Aarts, P-Biemans, A.J.Dikmans en M.C.van der Westen. Afwezig met kennisgeving: J.R.A.Jansen. Voorzitter: P.J.A.Baetens. Secretaris: H.A.Huijbrechts. 1. Opening. DE VOORZITTER opent om 19.15 uur de vergadering met gebed. Het lid J.A.Aarts wordt tot voorstemmer aan gewezen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld onder dank aan de samensteller. 2. Nieuwjaarsrede van de In zijn Nieuwjaarsrede zegt DE VOORZITTER ongeveer Voorzitter. het volgende. Het jaar 1959 wordt ingegaan met een nieuwe raad, waarin enkele nieuwe gezichten voorkomen, hetgeen de hoop wettigt, dat er ook nieuwe denkbeel den naar voren zullen komen. Ook in het komende jaar zullen belangrijke punten aan de orde worden gesteld en de VOORZITTER wijst op het belang om hierbij de grote lijn in het oog te houden. De in behandeling zijnde onteigening^hebben nog niet tot een definitief resultaat geleid. In 1957 is met het onteigeningsplan "Markt" be gonnen; het plan Kapelstraat-Beeksestraat (Parklaan) is in 1958 tot uitvoering gekomen; in 1959 zal ge tracht worden om de plannen Kapelstraat-Beeksestraat (Titulaerlaan) en de doorbraak Pastoor Oomenlaan- Vianendreef tot uitvoering te brengen, waarmee dan de grote trace's rond de kom gesloten zullen zijn. Ondanks de bestedingsbeperking en de financie- ringscontisgentering is Wethouder van Rosmeulen door zijn goede zorgen er toch in geslaagd met Openbare Werken veel te bereiken. De aanleg van de plantsoenen bij het Gertrudisoord werd in 1958 voltooid evenals de aanleg van de rolschaatsenbaan met speelterrein en speeltoestellen.Ia de loop van 1959 zal het aantal speeltoestellen nog worden uitgebreid.De gymnastiek zaal kwam voor avondoefeningen en voor wedstrijden beschikbaar. De gemeente gaf hiervoor ook een donatie in de vorm van gymnastiektoestellen. De Frankenlaan en de Julianalaan werden van riolering en verlichting voorzien, terwijl door het gereedkomen van het Wit- Gele-Kruisgebouw- dank zij het particulier initiatief en subsidie van de overheid- het plan Gertrudisoord geheel werd afgerond. De wegverbetering en verharding van de Vianendreef en de Zanddreef is voor de &elft gereed. De weg van eind Kapelstraat naar Verloren Hoek werd onder lei ding van wethouder van Rosmeulen van nieuwe bestra ting voorzien en verder aangestraat.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 297