-317- Het lid HURKS juicht dit voorstel ten zeerste toe, aangezien hem gebleken is dat dit onver mijdelijk is. Hij spreekt zijn waardering uit voor de gemeentearbeiders, die naar zijn mening, uit stekend werken. d. Vervolgens zegt DE VOORZITTER dat een verzoek om subsidie is ingekomen van het Oranjecomitê te Prinsenbeek in verband met de viering van Koninginnedag. Een bedrag is niet genoemd. Naar de mening van Burgemeester en Wethouders is de uiterste limiet f.250,waarbij dan gerekend is op f.O,25 per kind, met een to taal van 1000 kinderen. Het lid AARTS vindt dit bedrag aan de lage kant. Tenslotte wordt besloten voorlopig dit bedrag aan te houden en Burgemeester en Wethouders te machtigen naar bevind van zaken te handelenH. e. Tenslotte brengt DE VOORZITTER ter tafel het voorstel van Burgemeester en Wethouders de onteigeningsprocedure in te zetten voor de gronden met opstallen aan de Markt, zulks om uitvoering te kunnen geven aan het uitbrei dingsplan, benevens de onteigening van enige percelen grond aan de Schoolstraat ten behoeve van de aanleg van een sportterrein, waaraan dringend behoefte bestaat. Na een toelichting van de Voorzitter wordt aldus besloten. Hierna doet de VOORZITTER mededelipg van de aan besteding van het gebouw voor Openbare Werken, dat uiteindelijk aan E.van Sundert is gegund voor f.8855,metsel en timmerwerk, aan A.Foesenek f.4-60,schilderwerk en J.Roovers- f.1185,lood en zinkwerk. Het lid Lotstra meent te weten, dat destijds beloofd is het werk onder de plaatselijke aan nemers aan te besteden. Ook het lid AARTS zegt gehoord te hebben, dat de heer Gillis dit aan de aannemers gezegd zou hebben. DE VOORZITTER antwoordt hem, dat hem niets hiervan bekend is. Wethouder VAN DER WESTEN voegt er aan toe, dat de heer Gillis duidelijk aan de aannemers gezegd heeft, dat zij er rekening mede moesten houden, dat ook andere aannemers ingeschreven hadden. Rondvraag. DE VOORZITTER deelt de vergadering mede, dat er twee vragen van het lid Lotstra waren ingekomen, luidend: a. Hoe staat het met de onteigening van de gronden aan de Titulaerlaan? b. Wat bent U van plan met de particulieren, die zich met het oog op het bouwen van een woning tot U hebben gewend? Ten aanzien van de eerste vraag antwoordt de VOORZITTER hem, dat het met de onteigening prima staat en dat de schattingsrapporten worden afgewacht, waarop het lid LOTSTRA antwoordt, dat de Voorzitter dan zeker bang is voor de conse quenties.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 317