NOTULEN VAN HET BEHANDELDE IN DE OPENBARE VER* GADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK OP 18 JUNI 1959. Aanwezig Voorzitter Secretaris zijn de leden: M.L.van Rosmeulen, J.Huijben, H.J.P.Lotstra, W.Baremans, A.J.C. Hurks,P.de Vooght, A.J.Dikraansen M.G, en P.Biemans. P.J.A. Baetens H.A.Huijbrechts. J.A.Aarts, van der Westell Ope^idg, aanwijzing voorstemmer en notulen. 2. Ingekomen stukken. DE VOORZITTER opent te 19.05 uur de vergadering met gebed. Het lid P.de Vooght wordt tot voor stemmer aangewezen. De notulen worden onveranderd, goedgekeurd, onder dank aan de samensteller. a. Schrijven d.d. 23 april 1959, Nr.BF 1014-, van de Prov.Noord-Brabantse Bond van het Wit-Gele Kruis, betreffende het jaarverslag over 1953 van het Medisch Opvoedkundig Bureau te Breda.Wordt voor kennisgeving aangenomen. b. Schrijven d.d. 24- april 1959, Ag.Nr.12.635, Kabinet, van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, houdende mededeling tot herbenoeming van de burgemeester met ingang van 1 mei 1959. Namens de Raad feliciteert het lid AARTS de voorzitter met zijn herbenoeming. Hij memoreert de wijze waarop de burgemeester de kwestie van de onbewaakte overwegen in de gemeente heeft aangepakt. Het succes dat hiermede is bereikt heeft op de bevolking een buitengewoon prettige indruk gemaakt. Wij prijzen ons dan ook gelukkig, dat U weer voor zes jaar bent herbenoemd. DE VOORZITTER dankt het lid Aarts voor de door hem gesproken woorden. Hij hoopt in de komende periode weer op eenzelfde prettige samenwerking c. Koninklijk Besluit van 2? mei 1959, Nr.25, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 28 november 1958 tot vaststelling van een wijzigingsverordening op de heffing van een straatbelasting. d. Besluit van 22 april 1959, G nr. 1994-8, van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot goedkeuring van het raadsbesluit van 9 april 1959 tot het aangaan van kasgeldleningen in het jaar 1959 ter voorziening in de behoefte van vlottende middelen. De onder c en d genoemde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. e. Schrijven d.d. 8 mei 1959 van de Koninklijke

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 319