-320- Nederland.se Militaire Bond Pro Rege, houdende een verzoek om subsidie. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt op dit verzoek afwijzend beschikt. 3. Voorstel tot het onttrekken Overeenkomstig dit voorstel wordt zonder hoof- van een gedeelte van de ITieuw- delijke stemming besloten tot het onttrekken aan veerweg aan het openbaar verkeer, het openbaar verkeer van het gedeelte van de Nieuw- veerweg, dat ten behoeve van de verbetering van de Mark aan het Heemraadschap "De Mark en Dintel" is verkocht. 4. Voorstel tot wijziging van de Overeenkomstig dit voorstel wordt zonder hoofde- Algemene Politieverordening, lijke stemming besloten. overeenkomstig het schrijven d.d. 13 april 1959 van de Afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 5. Voorstel tot het geven van een Het lid Hurks zegt, dat bij een vorige gelegenheid naam aan de nieuwe doorbraak de heer Titulaer is herdacht, terwijl de heer Pastoor Oomenlaan-VianendreefPaantjes toen feitelijk is vergeten. De grote verdiensten, die de heer Paantjes voor Prinsenbeek heeft gehad fechtvaardigen een blijvende herinne ring aan deze vroegere hoofdonderwijzer, zodat hij voorstelt de nieuwe doorbraak "Paantjeslaan" te noemen. Het lid AARTS zegt, dat ook hij de grote verdienste: van de heer Paantjes erkent en dat het gewenst is diens nagedachtenis te eren.Hij meent echter toch, dat het beter is om een straat, die binnenkort W3.S.Ï* wordt geprojecteerd.bij de plaats "fe&s: de heer Paantjes in zijn laatste levensjaren heeft gewoond en gewerkt, naar hem te noemen. In verband hier mede stelt hij voor om thans de andere in het voor stel genoemde naam "Deken Maeslaan" te kiezen. Het lid DE VOOGHT meent, dat het vernoemen van personen bij het geven van straatnamen, te ver gaat. Het wordt bijna een verplichting en hij meent, dat de raad hiermede op de verkeerde weg is. DE VOORZITTER zegt het wel met het lid de Vooght eens te zijn, dat hierdoor gevoeligheden bij de nabestaande kunnen ontstaan. Het lid HURKS kan zich met het voorstel van het lid Aarts verenigen, hij trekt zijn eerder gedaan voorstel in. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna tot "Deken Maeslaan" besloten. Voorstel tot bestemming van de Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig kruising van de Kapelstraat met het voorstel besloten. de Gertrudisl'aan en Pasquélaan" tot voorrangskruising. foorstel tot aankoop van een Overeenkomstig het voorstel wordt besloten tot perceeltje grond ter verbetering aankoop van +- 20 M2 van het perceel sectie E van de Vianendreef. nummer 1639 van de heer Jac.van Meer. Het lid Jansen komt om 19.20 uur ter vergadering.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 320