-323- k Nader ter tafel te brengen stukken.Het lid AARTS zegt, dat het voorstel van Burgemees- I ter en Wethouders de beste oplossing geeft. Hij msx a.Bestemming van, de gronac er e echter op, dat de rijwielstalling achter de Jongensschool. school ingesloten wordt, zodat hiervoor een andere plaats gezocht zal moeten worden. Hij verzoekt ook om aan Siebers en van Dael op dracht te geven om in het vervolg in de uitbrei dingsplannen achter de scholen gronden te reser veren voor de aanleg van sportterreinen en gymnas tieklokaal. Het lid JANSEN zou deze bestemming thans al aan gebracht willen zien in het uitbreidingsplan. Het lid LOTSTRA vraagt of parti'éle wijziging van het uitbreidingsplan achter de school thans moge lijk is. DE VOORZITTER zegt, dat het beter is om een complex sportterreinen aan te leggen, daar deze terreinen bij medegebruik door de scholen dan ook rendabel v/orden. De afstand tot de scholen van enige honderden meter: is hierbij geen bezwaar. Zonder hoofdelijkè stemming wordt conform het voorstel besloten. b. Garantie woningbouw hypotheken. DE VOORZITTER zegt, dat de particuliere bouw dikwijls gestagneerd wordt door het ontbreken van een raadsbesluit tot het garanderen van de te sluiten woningbouwhypotheken. De financiering van deze woningen komt hierdoor in het gedrang, ter wijl een meer vlotte regeling gewenst is. Aange zien echter delegatie aan Burgemeester en Wethou ders van deze borgstelling niet mogelijk is krachtens de bepalingen van de gemeentewetstelt hij voor om in het vervolg aan de raad mededeling te doen van de ontvangen verzoeken om garantie, ook indien de juiste bedragen nog niet bekend zijn. Het formeel vereiste raadsbesluit kan dan genomen worden, waarna Burgemeester en Wethouders dan de verdere regelingen kunnen treffen. In een volgende raadsvergadering kan dan mededeling worden gedaan van de afgewerkte gevallen. De raadsbesluiten dienen dan echter te worden genomen onder voor behoud, dat aan alle wettelijke vereisten zal worden voldaan enx dat de financi'éle omstandig heden van de verzoekers de te verlenen borgstelling gedogen. Overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter wordi hierna zonder hoofdelijke stemming besloten tot het garanderen van de woningbouwhypotheken ten behoeve van M.van Endschot, Beeksestraat 89; J.Buikmans, Achter Emer 1 en H.Timmers, Brielse- dreef 9. c.Wijziging bouwverordening. DE VOORZITTER zegt, dat volgens de bepalingen van c de bouwverordening het hoofdwoonvertiek een opper vlakte moet hebben van ten minste 16 M2 en een breedte van 3.30 M. Teneinde deze bepaling in overeenstemming te brengen met de van Rijkswege uitgegeven "Voorschriften en V/enken voor het ontwerpen van woningen 1951"» ware deze breedte te brengen op 3.50 ,doch om het aanbrengen van

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 323