-324- z.g. eethoeken mogelijk te maken is het gewenst om hierbij tevens te bepalen, dat deze breedte slechts aanwezig behoort te zijn over een lengte van ten minste 3»10 M. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten tot de voorgestelde wijziging van de bouwveror dening. DE VOORZITTER zegt, dat van de leden Hurks, de Vooght en Baremans een schriftelijk gestelde vraag is ontvangen betreffende het werkschema van het Gertrudisoord. Hij deelt hierover mede, dat in de laatste ver gadering van de Stichting richtlijnen voor dit werkschema zijn opgesteld, welke richtlijnen door de administrateur, de heer Gelens, nader zijn uitgewerkt. In verband met de langdurige ziekte van de heer Gelens is de afwerking van het werkschema echter vertraagd, doch er zal getracht worden om een en ander spoedig te regelen. Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangend sluit DE VOORZITTER de VERGADERING MET GEBED. ALDUS VASTGESTELD DOOR DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK IN ZIJN OPENBARE VERGADERING VAN: DE RAAD VOORNOEMD, Voorzitter. Secretaris.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 324