-325- 1, Opening, aanwijzing voorstemmer en notulen. NOTULEN VAN HET BEHANDELDE IN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK d.d. 23 JULI 1959. Aanwezig zijn de leden: J.A.Aarts,W.Baremans, P.BiemansA.J.Dikmans,A.J.CHurksJ.R.A.Jansen H.J.P.Lotstra, J.J.Huijben, M.L.van Rosmeulen, P.de Vooght en M.C.van der Westen. Voorzitter: P.J.A.Baetens. SecretarisH.A.ÏÏuijbrechts. Te 13.10 uur opent DE VOORZITTER de vergadering met gebed.Het lid P.Biemans wordt tot voorstemmer aangewezen. Ten aanzien van de notulen merkt het lid Aarts op, dat de tweede volzin van de vijfde alinea op bladzijde 3 van de notulen van de vergadering van 18 juni j.l. niet juist weergeeft, wat de heh± mening van de spreker is. Zijns inziens dient er te staan:" Hij acht het niet juist, dat één georiënteerd deelnemer, ongeacht van welke gezindte, dezelfde rechten verkrijgt als een groep georganiseerde deelhemers. De Voorzitter verzekert het lid Aarts, dat deze zinsnede alsnog in dier voege gerectificeerd zal worden. 12. Ingekomen stukken en mededelingen. a. Koninklijke goedkeuring op het besluit van de Raad van 28 november 1958 tot wijziging van de verordening op de heffing van een straat- aanlegbelasting. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aange nomen. b. Koninklijke goedkeuring op het besluit van de Raad van 28 november 1958 tot vaststelling van een verordening op de heffing van een straatbelasting (II). Ook dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. DE VOORZITTER deelt de vergadering mede, dat de R.K.Meisjesschool 19 sets meer heeft aange schaft, dan door de Raad is gevoteerd. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft gemeend de Raad hiervan in kennis te moeten stellen met de vraag of een crediet hiervoor kan worden gevoteerd Het lid Aarts vindt het niet prettig dit ver nomen te hebben; er kan volgens hem geen sprake van een misverstand zijn, wamt er is duidelijk gesteld, dat het de bedoeling is geweest de aanschaf van de sets etappengewijs goed. te keuren. Het lijkt hem dienstig het Schoolbestuur er op te wijzen, dat een eenmaal door de Raad genomen besluit op juiste wijze opgevolgd dient te worden. Het is het lid de Vooght opgevallen, dat in de ochtend volgende op het besluit van de Raad de sets reeds werden afgeleverd; deze gang van zaken is toch al te voorbarig. Het lid LOTSTRA voegt hieraan toe, dat het schoolbestuur kan aanschaffen, wat het wenst,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 325