-328- NOTTJLEN VAN HST BEHANDELDE IN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK d.d. 8 OKTOBER 1959. Aanwezig zijn de ledenl J.A.Aarts,P.Biemans, A.J.Dikmans,A.J.C.Hurks, J.R.A.Jansen, H.J.P. Lotstra, J.J.Huijben, M.L.van Rosmeulen, P.de Vooght en M.C.van der Westeiu.,en W.Baremans. Voorzitter: PJ.A.Baetens Secretaris: H.A.^uijbrechts 1 .Opening,aanwijzing voorstemmer en notulen. Te 7.05 uur opent de Voorzitter de vergadering met gebed. Het lid M.C.van der Westen wordt tot voorstemmer aangewezen. De notulen van de vorige vergadering worden onver anderd goedgekeurd. 2. Ingekomen stukken. a.Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant d.d. 29 juli 1959» G nr.30402, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 23 juli 1959 tot het aangaan van kasgeldleningen in het 3e kwartaal tot een maximum van f.260.000,--. Wordt vooi^fcennisgeving aangenomen. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een nieuw reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad. 4. Idem tot het verlenen van een te- Overeenkomstig het voorstel wordt zonder gemoetkoming aan F.Renne,Kluisstr. hoofdelijke stemming besloten deze tegemoetkoming 3, wegens vrijwillige beschikbaar- te verlenen. stelling van woonruimte. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe beslo ten. 5. Idem tot onttrekking van een voetpad aan het openbaar verkeer. -'• Idem tot wijziging van de ver ordening op de heffing en invor dering van keurlonen. Idem tot het voteren van een crediet ad f.6830.-- voor het opmaken van een basisplan van de riolering in deze gemeente. De VOORZITTER zegt, dat het voorstel strekt tot afwijzing "an het verzoek. Na een informatief gesprek met de heer Schipperen heeft deze echter medegedeeld van zijn verzoek af te zien. Het lid HUIJBEN zegt, dat de heer Schipperen zich tegenover hem in gelijke zin heeft uitge laten. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna overeenkomstig het voorstel besloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt aldus beslo ten. DE VOORZITTER zegt, dat dit crediet bestemd is voor het plan voor een hoofdleiding. Indien echter in verband hiermede besloten wordt om aan te sluiten op de riolering van Breda zal het thans gevraagd crediet met deze aansluitingskostei moeten worden verhoogd. Het lid JANSEN vraagt of dit voorstel conclu deert hoe het definitieve rioolstelsel uiteindeli; wordt DE VOORZITTER beaamt dit en hij geeft nog enige toelichting op het te ontwerpen totaal plan.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 328