•m -331- haal van de aanlegkosten, 10.Idem tot het voteren van een crediet Het lid ETJRKS merkt op, dat de waterleiding- ad f.31«908,75 voor het aansluiten maatschappij de tijd mee heeft. Deze droge zomer van 96 percelen op de drinkwater- heeft duidelijk doen uitkomen, dat een aanslui- leiding en tot het invoeren van een ting op de waterleiding niet gemist kan worden. baatbelasting tot gedeeltelijk ver- Alleen al om deze redenen kan het voorstel niet worden afgewezen. Hij had echter liever gezien, dat de kosten mede over de eigenaren van de reeds eerder aangesloten 286 percelen worden omgeslagen daar thans de grote last geheel komt te drukken op de eigenaren van de thans aan te sluiten 96 woningen. Hij zal thans niet tegen deze gang van zaken vechten, doch hij verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om in het vervolg de kosten zo laag mogelijk te houdeh. ZO mogelijk moet getracht worden om deze onbillijkheid weg te nemen. DE VOORZITTER zegt, dat eenzelfde zienswijze ook bij het College leeft. Zodra de financiële positie gunstiger wordt zal getracht worden om de thans in te voeren baatbelasting af te schaf fen. Het College is ook geen voorstander van deze belastingen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 11Aanvrage ex artikel 72 der L.O. wet 1920 van het bestuur van de R.K. Jongensschool om medewerking tot aanschaf van een werkplaats uitrusting ten behoeve van het vak handenarbeid. 12. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van kasgeldleningen over het 4e kwartaal 1939 tot een bedrag van f.680.000.--. |13. Idem tot aankoop van een per ceeltje grond ten behoeve van de verbetering van de Brielse- dreef 14» Voorstel tot het invoeren van Wethouder VAN DER WESTEN zegt, dat de commis sie van onderwijs deze aanvrage heeft onderzocht, waarbij zij tot de overtuiging is gekomen, dat de gevraagde medewerking in het belang van het onderwijs dient te worden verleend. Zonder hoofdelijke stemming wordt aldus be sloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeen komstig het voorstel besloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten tot aankoop van 40 M2 van het perceel sectie D, nr. 1178 van H.Timmers voor de somma van F.1per M2. een DE VOORZITTER zegt, dat ongeveer 900 gemeenten nieuw Algemeen Ambtenarenreglement reeds zijn aangesloten bij het Centraal orgaan, voor het gemeentepersoneelwaardoor een uniforme rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt verkregen. Bij de invoering van dit nieuw reglement m.i.v. 1 janu ari i960 vervalt ook het thans bestaande werk liedenreglement. De organisaties van overheids personeel zijn over dit nieuwe reglement gehoord. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkom stig het voorstel besloten. ^2* ffader ter tafel te brengen stukken. a. Optie op gronden in de Titulaerlaan. DE VOORZITTER ZEGT, dat de ingekomen ver zoeken beter aangehouden kunnen worden tot een volgende vergadering, daar binnen enkele weken de definitieve opzet van de Titulaerlaan bekend zal zijn.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 331