-534- Huldigingsrede door de VOORZITTER. DE VOORZITTER vangt zijn huldigingsrede aan met de volgende woorden: Zeer Geachte Jubilaris, Het is mij thans een bijzondere vreugde om IJ in deze plechtige openbare vergadering van de Raad onzer gemeente te mogen welkom heten. Deze vergadering is speciaal te Uwer ere belegd, teneinde daarmede uiting te geven aan het alge-- meen respect van de Raad voor de zeer vele werkzaamheden en activiteiten door U ontplooid tijdens Uw 12jr jarig burgemeesterschap van deze gemeente. DE VOORZITTER memoreert in zijn rede de moeilijke tijdsomstandigheden, waarin de Burgemeester juist na de oorlog zijn ambt aanvaardde, waarbij hij de zeer zware taak toebedeeld kreeg de gemeente Beek, die een onderdeel geweest was van de voormalige gemeente Princenhage, tot een krachtige en bloei ende zelfstandige gemeente uit te doen groeien. De gemeente Beek had dringend behoefte aan op bouw als gevolg van de grote achterstand, in een lange reeks van jaren ontstaan. Bij de aanvaarding van zijn ambt op 1 mei 1947 £elde Beek 4105 inwoners; op 14 oktober 1959 telde de gemeente 4747 inwoners, welke cijfers duiden op een gezonde uitgroei, te meer nog als men in ogenschouw neemt, dat hier geen industrie vestiging heeft plaats gevonden, die massa's men sen aantrekt. In deze periode heeft de Burgemeester gedemon streerd zijn functie machtig te zijn. Als men beziet, wat er onder zijn stuwende kracht is bereikt, dan moet men zeggen, hij is een man van klasse, met een helder verstand en een groot inzicht in de stand van zaken. Deze zijn gaven, die niet iedereen gegeven zijn, maar als men die bezit en deze gebruikt ten beste, bezit men een kracht, die niet te evenaren is. Dan herinnert de VOORZITTER er aan, dat op het gebied van wegen verharding en woningbouw dank zij de Burgemeester, voortreffelijke resultaten bereikt zijn. Vooral de woningbouw, als gevolg van een grote woningnood heeft speciaal zijn aandacht gehad. Hij zegt vaak in bewondering gestaan te hebben voor de wijze, waarop de Burgemeester ook bij hogere instanties steeds weer opnieuw gepoogd heeft het quantum bouwvolume zo hoog mogelijk op te voeren. Ver volgens schetst de Voorzitter de wijze, waarop de Burgemeester op het gebied van Sociale Zaken en Onderwijs zijn werkzaamheden tot ontplooiing heeft gebracht. Vanzelfsprekend zijn er nog tal van wensen, vooral op onderwijsgebied, maar het is niet mogelijk om in alle opzichten aan deze wensen te voldoen. Dé grote verdienste van de Burgemeester is gelegen in de wijze, waarop hij zich op bestuurlijk ni veau van zijn taak gekweten heeft, temeer daar met beperkte middelen een zo groot mogelijk

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 334