-335- resultaat bereikt moest worden. In dit verband herinnert de Voorzitter aan de zo uiterst moei lijke periode van de bestedingsbeperking. DE VOORZITTER zegt, dat het niet in de rede ligt te dezer plaatse een opsomming te geven van alle resultaten, die de Burgemeester in zijn ambts periode heeft mogen boeken, doch één zaak ver dient de aandacht en dat is de bouw van het com plex voor de bejaarden in de gemeente, dat op 28 oktober j.l. op gepaste wijze officieel ge opend werd. Zulks dwingt ieders respect af. Het moet hem toch bij de opening innerlijke voldoe ning gegeven hebben, dat het in de eerste plaats door zijn stuwende kracht is geweest, dat aan vele bejaarden een menswaardige huisvesting is gegeven. De onderlinge verstandhouding in het College van Burgemeester en Wethouders, zo vervolgt.de Voor zitter, is uitstekend, evenals, de verhouding van de Burgemeester tot de Raad. Dit is niet toeval lig, want de reden tot deze zo voortreffelijke verhouding moet in belangrijke mate gezocht wor den in het feit, dat de Burgemeester te allen tijde belangstelling heeft getoond voor de me ningen van een ander. DE VOORZITTER eindigt zijn huldigingsrede met de woorden, dat hij van harte hoopt, dat deze goede verstandhouding en medewerking, ook in de toe komst zal blijven voortduren, dan is hij er vast van overtuigd, dat hij een volgende periode tegemoet zal gaan, die eenieder prettig zal stem men en die in het algemeen belang bijzonder nut zal afwerpen. Namens de Gemeenteraad biedt DE VOORZITTER de jubilerende burgemeester, als bewijs van erken telijkheid en blijvende herinnering een tweetal cadeaux aan in de vorm van een reiswekkertje en het boek "X,IJ,Z der muziek". Hierna geeft DE VOORZITTER het woord aan de gemeente-secretaris de heer H.A.HUIJBRECHTS. Geachte Jubilaris, Ter gelegenheid van 'n jubileum is het zo de gewoonte eens 'n blik in het verleden te werpen. Ik heb daartoe dan ook de raadsnotulen van 5 mei 11 1947 eens nageslagen. Bij Uw officiële installatie op die dag mocht ik U namelijk welkom heten namens het gemeente- personeel, bestaande toen uit slechts 8 personen De groei en ontwikkeling der gemeente maakte ook uitbreiding van dit onderdeel noodzakelijk. En het is vandaag ter gelegenheid van Uw koperen ambtsjubileum dat ik U mede namens 18 personeels' leden oprecht dank zeg voor alles wat U in de afgelopen periode voor hen hebt gedaan. De verleende steun en medewerking was ook op 11 dit punt veelzijdig.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 335