-341- aanschaf van een kampeeruitrusting, U tot in lengte van dagen genoegen mag verschaffen." Daarop biedt de heer van der Westen het cadeau aan en vervolgt: Uw echtgenote, hoewel dubbel en dwars verdiend, bieden wij hier geen cadeau/aan, omdat wij ge- meend hebben door damenvoeging van dit bedrag een familiegeschenk te geven. Maar ook mevrouw Baetens dient niet te vergeten, dat zij het volle respect geniet van de bevolking en deze geheel achter zich heeft staan. U heeft de harten van onze mensen gewonnen, niet omdat U mevrouw Baetens bent, maar vanwege de hartelijk- heid en eenvoud, waarmede U de eenvoudige mens tegemoet kunt treden." Hij spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze ver houding zo moge blijven, zodat zij er verzekerd van kan zijn, dat zij een prettige toekomst tege moet zal kunnen zien. Moge met Gods hulp voor U nog een toekomst weg- gelegd zijn, voor Uw beiden en Uw kinderen en voor Uw familie waarbij weinig te wensen zal vallen." Onder luid applaus neemt mevrouw Baetens de geluk wensen in ontvangst. Vervolgens wordt het woord verleend aan deZEer- waarde Heer Pastoor tfolters. Hij feliciteert de Burgemeester van harte namens de gehele familie met zijn koperen ambtsjubileum. Hij wil de jubila ris speciaal huldigen als dé Burgemeester, de ge zagsdrager in deze gemeente. Tenslotte doet hij een beroep op de Burgemeester en de Raad om zijn parochie in de toekomst de steun te verlenen die dringend nodig zal zijn. De heer van der Westen dankt de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor en nodigt de vertegenwoordiger van de Burgemeesterskring "De Baronie" uit het woord te nemen. Burgemeester A.Crul zegt dat, de secretaris van de Burgemeesterskring helaas wegens plotseling op gekomen ziekte verhinderd is, namens de burgemees terskring het woord te voeren. Hij wenst de jubilaris van harte geluk namens de gehele kring met het jubileum, dat hij vandaag viert. Het is een prettige maar zeer vermoeiende dag, doch hij de toespraken, zoals die deze middag gehouden zijn, vergaat alle vermoeienis en inspan ning bij de wetenschap, dat hij hier gewaardeerd wordt Hij wijst er op, dat de Burgemeester ook bij de Kring in grote mate gewaardeerd wordt voor zijn helder oordeel en zijn collegialiteit en spreekt van harte de hoop uit, dat hij nog lang lid zal zijn van de kring, opdat allen op dezelfde prettige manier van zijn aanwezigheid mogen genieten. In zijn felicitatiewoorden betrekt hij eveneens mevrouw Baetens, die in die 12-g- jarige periode on getwijfeld in het wel en wee van haar echtgenoot heeft medegeleefd en nu de dank daarvoor mag oogster

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 341