-342- De heer M.C.van der Westen dankt burgemeester Crul voor zijn woorden en verzoekt burgemeester Pr.de Graauw het woord te voeren namens Bouwtoezicht. West Brabant. Namens het Bestuur, de Directeur en het personeel van Bouwtoezichyjrenst burgemeester de Graauw de jubilaris hartelijk geluk met het jubileum. Bouw toezicht vindt het prachtig, dat hij naast vele werkzaamheden nog aitijd heeft gevonden om het secretariaat van deze Dienst te vervullen. Deze taak wordt vervuld op een wijze, die alle lof ver dient. Ook op budgetair gebied heeft hij vele en belangrijke voorstellen gedaan, die de Dienst ten goede zijn gekomen. Daarom meent de dienst Bouwtoezicht West Brabant deze feestelijke gelegenheid te moeten aangrijpen om haar respect en dankbaarheid te tonen voor wat hij voor haar gedaan heeft. Deze dank doet hij vergezeld gaan met enkele boek werken, daarbij de hoop uitsprekend, dat hij nog de tijd zal vinden om hiervan te genieten. Evenals de vorige sprekers brengt ook Burgemeester de Graauw aan Mevrouw Baetens hulde voor de wijze waarop zij haar echtgenoot heeft bijgestaan en de wijze waarop zij, zeker in moeilijke omstandig heden, is aangewezen om de bemiddelaarster te zijn tussen de bevolking en de Burgemeester, waarlijk geen eenvoudige, maar wel dankbare taak. Moge tenslotte de sympathie, die van de bevolking naar U uitgaat, echt en waarblijven, moge ze blijven voortbestaan, opdat ge met Uw scherp in zicht en met de wijze adviezen van Uw raadsleden veel kunt doen voor deze gemeente. Tenslotte dankt de heer M.C.van der Westen burge meester de Graauw voor zijn sympathieke en harte lijke woorden. o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 342