-344- 6, Alsvoor tot vaststelling van de grondprijsberekening Complex Titulaerlaan en tot het nemen van een principe-besluit inzake de verkoop van bouwgrond. DE VOORZITTER licht het voorstel nader toe, waarbij hij onder meer opmerkt dat bij de bere kening van de grondprijs naast de reeds bekende kosten is opgenomen een bedrag van f.10.000,-- voor de nog niet bekende kosten van verwerving van de gronden. Tengevolge hiervan is de in het voorstel berekende prijs van f.8,25 per M2 te zien als een maximum prijs, zodat in de koopak ten een bepaling opgenomen moet worden, dat ver-1 rekening tegen de werkelijke grondprijs zal plaats vinden, indien de thans aan te houden prijs van f.8,25 per M2 te hoog zal blijken te zijn.Eventuele hogere kosten zullen echter niet nagevorderd worden. Het lid HURKS vraagt of er geen differentiatie inf de grondprijs moet zijn ten aanzien van eventu ele hoekpanden. De eigenaar van een hoekpand verklj keert zijns inziens in de bevoordeelde positie. Door de hogere opbrengst van een hoekpand zou dan de prijs van de overige gronden gedrukt kun- nen worden. Het lid JANSENs meent, dat voor een hoekpand meer grond nodig zal zijn. Wethouder van Rosmeu- len zegt, dat dit misschien het geval is bij de t aftakking van de Akkerstraat. Wethouder VAN DER WESTEN merkt op, dat een aan nemer in vrije verkoop voor een hoekpand wel een mets hogere prijs zal bedingen. DE VOORZITTER zegt, dat in de Titulaerlaan practisch geen hoekpanden voorkomen, zodat het uitsmeren van een hogere grondprijs voor deze percelen over de andere gronden geen werkelijke betekenis zal hebben. Het lid DIKMANS vraagt of er ook winkelpanden in deze straat komen. DE VOORZITTER zegt, dat de Titulaerlaan een gewone woonstraat is, die voor het vestigen van winkels minder geschikt is. DE VOORZITTER vraagt namens Burgemeester en V/et- houders om machtiging tot het onderhandelens; met de aspirant kopers van de bouwpercelen en met één aanvrager voor de achter deze percelen lig gende gronden op basis van een grondprijs van f.8,25 per M2. In de volgende raadsvergadering kan dan een afgerond voorstel tot verkoop van gronden ter tafel komen. Het lid JANSEN acht het gewenst om eerst de achterliggende gronden in verkoop te nemen.Het lid LOTSTRA vraagt of hierdoor anderen worden uitgesloten. DE VOORZITTER antwoordt dat hierbij alleen de gronden zijn betrokken, die van Wed.Luiken- van Aert worden aangekocht.Het gevolg kan zijn, dat de bouwers niet kunnen bouwen op het punt dat zij zich voorgesteld hadden, doch dat zij iets zullen moeten opschuiven,waardoor een woning van de hele rits toewijzingen vervalt. De Raad bindt zich thans echter nog niet, daar in de volgende raadsvergadering een nader voorstel komt Het lid JANSEN merkt op, dat-indien de achter liggende gronden niet als één perceel kunnen worden

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 344