-346- 7. Alsvoor inzake het onttrekken van het voetpad Westrik aan het openbaar verkeer. 8.Alsvoor tot het verlenen van zekerheid Retelling aan J.van Hape ren,Patri ispari 1 in verband met de bouw van een nieuwe woning, gepaard gaande met krotopruiming. hetgeen prijsopdrijvingen in de hand kan werken. Het lid LOTSTRA vraagt om in het vervolg de commis sie van openbare werken bij deze voorbereiding te betrekken, hetgeen hij alleen al uit een oogpunt van nadere oriëntering van deze commissie gewenst s acht DE VOORZITTER zegt toe, hieraan aandacht te zullen besteden. Het lid JANSEN vraagt om de grondprijsberekening thans nog bij de leden te laten circuleren. DE VOORZITTER schorst de vergadering teneinde de leden gelegenheid te geven om van de opgestelde kostprijsberekening kennis te nemen. Na de heropening van de vergadering vraagt het lid JANSEN wat bedoeld wordt met de in de grond- prijsberekening opgenomen post "De Eem" DE VOORZITTER zegt, dat de rioolbuizen door de r gemeente zelf bij dezefirma zijn gekocht en aan de aannemer ter beschikking zijn gesteld.Deze r aankoopkosten zijn uiteraard op de aannemingssom in mMering gebracht. Deze gang van zaken moest gevolgd worden daar de aannemer nog niet de nodige erkenning bezat, zodat hij zelf deze buizen niet ks kon kopen. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Op verzoek van de Voorzitter geeft wethouder van ROSMEULEN over dit punt een nadere toelichting^ De wethouder zegt, dat het oorspronkelijk voorstel:' van Burgemeester en Wethouders adviseerde tot af- i wijzing van dit verzoek. Nadien heeft er echter nog een bespreking plaats gevonden met verzoekster Mevr.de WedC,MJansen-Boomaarsnaar aanleiding waarvan het College meent thans te moeten voor stellen om tot onttrekking van het voetpad Westrik: aan het openbaar verkeer te besluiten. Door belanghebbenden zijn geen bezwaren tegen deze voorgenomen onttrekking ingebracht. Het lid HURKS zegt,het verzoek van Mevrouw Jansen te kunnen billijken, gezien de overlast van school-j kinderen die ondervonden wordt in het fruitsei- zoen. Nu slechts een gedeelte van het voetpad onttrokken! wordt en de uitweg naar de Groenstraat verzekerd blijft heeft hij tegen deze onttrekking aan het openbaar verkeer geen bezwaar. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het gedeelte van het voetpad Westrik, deeluitmakende van de percelen sectie F nrs.1116 en 20. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor» stel besloten onder voorwaarden dat ten genoege van Burgemeester en Wethouders zal blijken, dat aai alle wettelijke vereisten is voldaan en dat de financiële omstandigheden van verzoeker de te verlenen borgstelling gedoogt. li

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 346