-347- q.Voorstel van Maatschappelijke DE VOORZITTER wijst de leden Lotstra en Bare- Zorg Prinsenheek tot herbenoeming mans aan als stemopnemersUitgebracht worden van de heer M.L.van Rosmeulen 10 stemmen,allen op M.L.van Rosmeulen, zodat wegens periodieke aftreding als lid deze is herbenoemd. van het Bestuur. Wethouder van Rosmeulen heeft zich van mede stemmen onthouden. 10.Voorstel van het Stichtings bestuur Gertrudisoord tot wijziging van de beheersregeling bejaardenwoningen. 11 .Alsvoor tot goedkeuring van het reglement der Stichting, 12.Alsvoor tot herbenoeming van de heer AJC.Hurkswegens perio diek aftreden tot lid van het Stichtingsbestuur Gebtrudisoord 13.Alsvoor tot vaststelling van de begroting i960 van de Stichting Gertrudisoord. 14«Aanbieding gemeentebegroting 1960 en aanbieding gemeente rekening 1938. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Z0nder hoofdelijke stemming wordt dit huishou delijk reglement goedgekeurd. - DE VOORZITTER wijst de leden Jansen en Dikmans aan als stemopnemersUitgebracht worden 10 stem men,allen op AJC.Hurkszodat deze is herbenoemd. Het lid HURKS heeft zich van medestemmen onthou den. Het lid LOTSTRA vraagt of het mogelijk is om de begroting met toelichting aan de leden toe te zenden DE VOORZITTER zegt, dat deze begroting wel toe gezonden kan worden.Het lid LOTSTRA zegt, dat hij eigenlijk de gemeentebegroting bedoelde.Het lid JANSEN vraagt om ook de begroting van de Stichting te mogen ontvangen. DE VOORZITTER belooft om deze begroting toe te zenden Zonder hoofdelijke stemming wordt tot vaststelx ling van de aangeboden begroting besloten. DE VOORZITTER stelt voor om de aangeboden begro ting en rekening in handen van de commissie van financiën te stellen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe beslo ten. Het lid LOTSTRA vraagt om deze begroting eh toelichting aan de leden toe te zenden. DE VOORZITTER geeft hierover het woord aan de Secretaris, die zegt, steeds van mening te zijn geweest, dat de mondelinge toelichting op de begroting, die hij jaarlijks in een afzonderlijke bijeenkomst met de raadsleden geeft, het toe zenden van een begroting aan de leden overbodig maakt. Hij wijst er op, dat het vermenigvuldigen van de begroting en toelichting een groot en kostbaar werk is. DE VOORZITTER stelt voor om een exemplaar van de begroting en de toelichting aan ieder der frac ties toe te zenden. Het lid HURKS vindt het beter om de begrotingen niet per fractie te laten circuleren, doch bij twee groepen van de Raad, bestaande uit respec tievelijk vijf en zes leden. Zonder hoofdelijke stemming wordt aldus besloten, f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 347