-352- DE VOORZITTER zegt, dat in de bebouwde kom een wagen onverlichtgeparkeerd mag worden binnen een afstand van dertig gieter van een straatlantaarn. Bedoelde bocht is echter buiten de bebouwde kom gelegen-. Het lid JANSEN stelt voor om ±t betrokken vracht rijder te laten verbaliseren. DE VOORZITTER merkt echter op, dat de politie op het standpunt staat, dat het hier geen onoverzichtelijke bocht betreft. Indien op een verbalisering van betrokkene geen ver oordeling volgt, dan is er helemaal niets meer aan te doen. 3. Vraag van de raadsleden de heren A.J.C.Hurks, F.de Vooght en ff.Baremans. Ook vragen wij de aandacht om de aanleg van de aanbe stede wegen (Weimersedreef enz) zo mogelijk te be spoedigen. Br wordt geen klinker gelegd, de aan- gevoerde klinkers worden gesorteerd op een manier die nog maanden zal duren. Als wij slechts weer krijgen, zullen deze wegen een natte poel worden met alle narigheid voor de omwonende bewoners. ANTWOORD Deze aangelegenheid heeft onze aandacht.In verband met keuringsresultaten hebben wij bezwaar gemaakt tegen verwerking van aangevoerde klinkerpartijen. Na overleg met de Cultuurtechnische Dienst is thans een standpunt bepaald. Zijn wij juist ingelicht dan zouden de bestratingswerkzaamheden deze week weer aanvangen. Met het oog op onze verantwoordelijkheid zullen wij echter niet aarzelen klinkerpartijen af te keuren als daarvoor reden aanwezig is, ook al zou daardoor stagnatie optreden. Bij tijdsoverschrijding valt de aannemer onder de boetebepalingen. Het lid HURKS merkt nog op, dat reeds vier weken geleden klinkers werden afgekeqjhd. Gelukkig hebben wij een behoorlijk goed najaar, maar als het weer omslaat wordt het daar een modderpoel, waardoor zeker drie straten worden afgesloten. DE VOORZITTER zegt, dat de enige maarftegel die geno men kan worden het toepassen van de boetebepaling tegen de aannemer is, indien deze de opleverings termijn overschrijdt. Het lid HURKS zegt, dat nu reeds is te zien dat deze termijn ruim overschreden zal worden. DE VOORZITTER geeft nog een nadere toelichting over de omstandigheden, die tot vertraging van de werk zaamheden hebben geleid. Hij verwacht volgende week het oordeel van de Cultuurtechnische Dienst over de kwaliteit van de klinkers. Het lid AARTS vreest, dat de aannemer zich misschien op force majeur zal kunnen beroepen. Waternood in verband met aanleg persleiding voor de riolering van Breda. Het lid DE VOOGHT deelt nog mede, dat er verschillen de mensen zijnm-in de omgeving van de Gageldonkseweg. die geen water meer in de put hebben, hetgeen ver moedelijk een gevolg is van de bronbemaling die op de bouwput van de riolering voor de gemeente Breda

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 352