GEMEENTE PRINSENBEEK AGENDA Dames en Heren leden van de gemeenteraad, Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de raad der gemeen te Prinsenbeek op donderdag, 28 januari 1988 in het gemeentehuis van Prinsenbeek, Markt 5. Prinsenbeek, 12 januari 1988. De burgemeester, Mr L.K.M. Verwiel. De vergadering vangt aan te 19.30 uur. De stukken liggen voor u ter inzage in de commissiekamer vanaf donderdag, \k januari 1988 te 17.30 uur tot en met dinsdag, 26 januari 1988. De data en aanvangsuren van de commissievergaderingen zijn als volgt: dinsdag, 19 januari 1988 te 19.30 uur: commissie openbare werken en milieu zaken; woensdag, 20 januari 1988 te 19.30 uur: commissie algemene zaken, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; donderdag, 21 januari 1988 te 19.30 uur: commissie welzijn en personeelsaange legenheden; maandag, 25 januari 1988 te 19.30 uur: commissie financiën. 1. Opening. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 17 december 1987. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen over de Gewestraad Breda (57e vergadering). 5. Voorstel tot vaststelling van een regeling voor de uitgifte van bouwgrond voor eigen woningen onder intrekking van de bestaande gronduitgifteregeling. Advies raadscommissie algemene zaken, ruimtelijke ordening en volkshuis vesting. 6. Voorstel tot het aanvullen van het krediet voor het renovatieproject van 30 bejaardenwoningen aan het Gertrudisoord. Advies raadscommissie financiën. 7. Voorstel tot het verstrekken van een investeringssubsidie en wijziging van het recht van opstal ten behoeve van de vervanging van kunstgrasbanen en blaashal van de Tennisvereniging Prinsenbeek. Advies raadscommissie welzijn en personeelsaangelegenheden en de raads commissie financiën. 8. Verkoop perceel bouwgrond op het bedrijventerrein De Lind aan de heer A.G.E. de Graaf, Kapelstraat 10. Advies raadscommissie openbare werken en milieuzaken en de raadscommissie financiën. 9. Voorstel tot verkoop van een strook grond aan de Brielsedreef aan de heer J. Kiemeneij. Advies raadscommissie openbare werken en milieuzaken en de raadscommissie financiën.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1988 | | pagina 1