GEMEENTE PRINSENBEEK. AGENDA. Dames en Heren leden van de gemeenteraad. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de raad der gemeente Prinsenbeek op donderdag, 26 januari 1989 in het gemeentehuis, van Prinsenbeek, Markt 5. Prinsenbeek, 10 januari 1989. De burgemeester, Mr L.K.M. Verwiel. De vergadering vangt aan te 19.30 uur. De stukken liggen voor u ter inzage in de commissiekamer vanaf donderdag, 1 2 januari 1989 te 18.00 uur tot en met dinsdag, januari 1989. De data en aanvangsuren van de commissievergaderingen zijn als volgt: Dinsdag, 17 januari 1989 te 19.30 uur: commissie openbare werken en milieu zaken; Woensdag, 18 januari 1989 te 19.30 uur: commissie algemene zaken, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; Donderdag, 19 januari 1989 te 19.30 uur: commissie welzijn en personeelsaange legenheden; Maandag, 23 januari 1989 te 19.30 uur: commissie financiën. Verzocht wordt op- of aanmerkingen omtrent de notulen van de raads- en commissievergaderingen uiterlijk woensdag, 25januari 1989 ter kennis van de ge meentesecretaris te brengen. 1. Opening. 2. a. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 15 december 1988. b. Verslagen commissievergaderingen gehouden in verband met de raads vergadering van 26 januari 1989. 3. Ingekomen stukken. k. Mededelingen over de gewestraad Breda. 5. Voorstel tot het vaststellen van het rampenplan voor het gebied van de gemeente Prinsenbeek. Advies raadscommissie algemene zaken, ruimtelijke ordening en volks huisvesting. 6. Voorstel tot instemming met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Streekarchivariaat De Markkant" als bedoeld in artikel 107 Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Advies raadscommissie algemene zaken, ruimtelijke ordening en volks huisvesting. 7. Voorstel tot verkoop van de woningwetwoning Pastoor Oomenlaan 15 aan de bewoner. Advies raadscommissie algemene zaken, ruimtelijke ordening en volkshuis vesting en de raadscommissie financiën.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1989 | | pagina 1