VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD Voorzitter: Mr.P.M.Bloemen, Burgemeester Secretaris: C.H.G-.M.Meuwese, Gemeente-Secretaris Aanwezig: alle raadsleden. De Voorzitter opent de vergadering met de Christe lijke groet en verzoekt de aanwezigen nog even te blijven staan om Sir Winston Churchill, aan wie wij allen de vrij heid hebben te danken, te herdenken. Hierna gaat de Voorzitter over tot het uitspreker- van de nieuwjaarsrede, die als volgt luidt: "Nu wij, mijne heren raadsleden, voor de eerste maal in dit jaar in vergadering bijeen zijn, om over het wel en wee van onze gemeente te beraadslagen, wil ik zoals te doen gebruikelijk bij een gelegenheid als deze, even onder loupe nemen, wat zich in onze Teterirgse gemeenschap heeft afgespeeld in het afgelopen jaar en zo hier en daar een voorzichtige blik in de toekomst werpen. De Raad: Door het overlijden van de heer Suijkerbuijk onderging Uw raad in zijn samenstelling een verandering. De opengekomen plaa/ts werd door de heer van Belt ingeno men. II Uitbreidingsplannen:Het uitbreidingsplan Gouwen I werd door U aangenomen en ter goedkeuring aan G.S. aange boden.Het eerste perceel werd reeds aangekocht. In ver band met de woningbouw zal de rest van de hierin gelegen gronden met bekwame spoed aangekocht moeten worden. Over de plannen Gouwen II en III kan slechts gezegd worden, dat onze stedebouwkundige Ir.Siebers een struc tuurplan voor deze gronden heeft ontworpen. Hij hoopt spoedig met meer gedetailleerde plannen te kunnen komen0 Binnenkort zal een gewijzigd uitbreidingsplan West-Zuiden ter visie gelegd worden, waarin als het ware een circuit is geschapen, zodanig, dat het Moleneind aansluiting krijgt op de Noordelijke rondweg, welke de gemeente Breda door onze gemeente aanlegt in de richting van de Tilburg se weg. Een wijziging van het uitbreidingsplan in hoofd zaken is in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. V/ij hopen dit U binnen niet al te lange tijd te kunnen aanbieden. Ook het plan omgeving Kerkstraat zal met het doel om tot een goede pleinvorming te komen rond het te stichten nieuwe gemeentehuis, een verandering moeten ondergaan, zodanig dat naast de nieuwe Boerenleenbank ook twee winkelpanden en een café-restaurant geplaatst kunnen worden. Een plan tot verbetering van de kruising Hoolstraat - Oosterhoutseweg - Moleneind komt nog deze vergadering ter tafel. Naast een verkeerstechnische verbetering van een diago nale in een rechte kruising, zal dit de mogelijkheid scheppen om in Teteringen een garage-bedrijf te openen. gamsom 17189 III op dins dag 26 januari 1965 om 20. 00 uur.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1965 | | pagina 309