<r*r (✓vs/ VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 4 4 t 8nmsom 17189 lil Voorzitter: Secretaris: Aanwezig: Mr.P.M.Bloemen, Burgemeester C .H .G-.M.Meuwese, Gemeente-secretaris alle raadsleden met uit zondering van de Heer H.Vrakking De Voorzitter opent de vergadering met de Christe lijke groet en spreekt de volgende rede uit: Aan het "begin van het Nieuwe Jaar, mijne heren raadsleden, is het altijd goed een moment stil te staan. Het afgelopen jaar als in een film op het witte doek te projecteren, teneinde uit het verleden te leren en om waar nodig voor de toekomst een juiste conclusie te kunnen trekken. I de Raad: Verschuiving van welke aard of door welke omstandigheden ook, vonden in Uw College niet plaats. De komende raadsverkiezing van dit jaar zullen in Uw hoofden en harten ongetwijfeld al enigszins een rol spelen. Wat mij persoonlijk "betreft, zie ik U allen, zonder uit zondering gaarne terugkeren, maar, zoals U "begrijpen zult, kunt U van een neutraal Voorzitter, die de Burgemeester in ons Nederlands stelsel geacht wordt te zijn, moeilijk anders verwachten en ik laat dan ook het oordeel gaarne over aan de kiezers, die in een democratie geacht worden dit oordeel te kunnen vellen. II Uitbreidingsplannen: De plannen Gouwer?II en III kunnen, naar mij een dezer dageï door het Bureau Ir.Siebers werd medegedeeld nog vóór half februari ter visie gelegd worden.Ook het bestemmingsplan in hoofdzaken kan eenzelfde bewerking ondergaan, zodat de ze plannen binnen niet al te lange tijd door U vastgesteld kunnen worden. Binnenkort verwachten wij ook de definitie ve goedkeuring van Gouwe-nl. De aankoop van percelen land in dit plan, waar gedeeltelijk reeds de bouw, dank zij Art. 20 Wederopbouwwetis aangevangen, vordert snel. V/ij ho pen met de resterende eigenaren tot een accoord te kunnen komen. Wij zullen niet schromen, wétarnodig, -het/zij hier duidelijk gezegd- tot onteigening over te gaan. Het Col lege is er zich wel van be.wt£st, dat Teteringen de boot niet zal mogen missen. - III Woningbouw: In 1965 kwamen gereed: 5 premiewoningen, 1 boerderij, 2 vri e Sector "systeemwoningen", 6 woningwetwoningen en 1 warenhuis Gaarne hadden wij gezien, dat in Teteringen in het afge lopen jaar nog sneller gebouwd was geworden» Dat dit niet opdonderdag27januari 19 661 om20.00... uur

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1966 | | pagina 355