:=l gemeent! 0 t 1 teteringen 'fJlh—- van de openbare raadsvergadering va; donderdag 5 februari 1970 te 20 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Mr. F.M. Bloemen, burgemeester Secretaris: J.B.A. Mertens, gemeente-secretari Aanwezig alle leden van de gemeenteraad 1Opening De Voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van het o- peningsgebed. 2Jaarrede van de burgemeester De Voorzitter spreekt als volgt: Nu U voor de eerste maal in het nieuwe jaar vergadert met als hoofdschotel op Uw agenda de behandeling van de begroting 1970, verheugt het mij bijzonder Uw vergadering weer te mogen leiden in ons oude, maar van binnen grotendeels verbouwde gemeentehuis, in een nieuwe, geheel opgeknapte en daarvoor geschikt gemaakte ruim te» Dit jaar wordt voor Uw raad een zeer belangrijk jaar; niet alleen staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, waardoor Uw college weer voor vier jaar opnieuw wordt samengesteld, maar tevens zal Uw raad door toename van de bevolking onzer gemeente met vier leden moeten worden uitgebreid. Moge het Uw college ook in zijn huidige samenstelling nog gegeven zijn vruchtbaar voor do gemeente te werken. Ik zal mij in deze toespraak zoveel mogelijk beperken tot enkele globale feiten en gegevens, temeer omdat deze avond .Ie begroting met de daarbij behorende beleidsnota van burgemeester en wethou ders ter diskussie staat, waarin reeds zeer veel informatie gege ven wordt, zowel over het jongste verleden, alsook omdat zij dj verwachtingen en plannen van ons college over de naaste toekomst opsomt De raad» Uw raad kwam in 19&9 17 maal bijeen voor het houden van een op bare vergadering. Wegens de verbouwing van het gemeentehuis r— zesmaal elders in de gemeente worden vergaderd» Een woord van speciale dank wil ik richten tot het bestuur van de plaatselijke afdeling van het Wit-Gele Kruis, op wie wij verschillende malen en niet tevergeefs een beroep deden om in haar fraaie wijkgebouw te mogen vergaderen. In het bijzonder denk ik hierbij aan Uw be sloten vergadering met de Commissaris van de Koningin tijdens aan onze g-em-eento- nu 11 -ok-tobsf 1969 Gele-Kruis-gebouw. In Uw vergadering van 27 juni 1969 nam de heor de Vries als lid van Uw .allege afscheid. Zijn plaats werd door de heer Gerits ingenomen. De meest in het oog lopende vergaderin gen waren ongetwijfeld de spoedeisende vergadering van 9 juni, waarin Uw raad bijeenkwam om het zopas binnengekomen herindelings plan Breda-noord aan een voorlopige bespreking te onderwerpen, en de vergadering van 8 september, in hotel Heestermans gehouden, om ook een groter publiek gelegenheid te bieden de visie van het gemeentebestuur over het annexatieplan te vernemen. Na deze ver gadering kreeg het publiek zelf de gelegenheid met ons allen in een open diskussie ever dit voor Teteringen zo uitermate belang rijk probleem van gedachten te wisselen. -2»

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1970 | | pagina 1