gemeente Breda De leden van de gemeenteraad worden uit genodigd tot het bijwonen van een openbare vergadering te houden op donderdag 21 ja nuari 1982 te 19.00 uur met voortzetting voor zoveel nodig op dinsdag 26 januari 1982 te 19.00 uur. De agenda van de te behandelen punten volgt hieronder. De burgemeester. 1. Be√ędiging van de heer A.B. Grosveld, benoemd tot lid van de gemeenteraad van Breda. 2. Vaststelling van de notulen van de openbare raadsvergadering d.d. 22 september 1981, 15 oktober 1981, 28 oktober 1981, 12 november 1981, 17 november 1981 en van de besloten raadsvergadering d.d. 22 september 1981. 3. Ingekomen stukken: A. ter kennisneming onder mededeling, dat de stukken door de zorg van het coiiege van burgemeester en wethouders of de burgemeester zullen worden afgedaan: 1. Bezwaren/opmerkingen van de heer P. Nauta te Breda en de Vereniging Effectenbescherming 'te 's-Gravenhage met betrekking tot de aflossing van de 3% obligatielening gemeente Breda 1859. D. ter kennisneming of informatie: a. Balans en de Winst- en Verliesrekening 1980, alsmede het accountants rapport 1980 van de N.V. Maatschappij ter Bevordering van Industrieves tiging te Breda (N.V. Br.I.M.). b. Verslag 83e vergadering van de Raad van Bestuur van het Industrie- en Havenschap Moerdijk. c. Vaststelling begroting 1982 met de le t/m 7e wijziging begroting 1982, alsmede de aanbieding 8e wijziging begroting 1982 van het Industrie- en Havenschap Moerdijk. d. Visieprogramma CNV Afdeling Breda 1982-1986.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad | 1982 | | pagina 1