BLADWIJZER.. XIII BLADZ. Pensioen. Reglement van wege het bestuur der vereeniging van gemeente-secretarissen, enz. in Noord-Brabant383. Verleenen pensioen aan gemeente-arbeiders 45 L d weduwen en weezen van gemeente-ambtenaren454. Pensioenfonds. (Gemeente) Rekening en verantwoording 1803. 90, 143, 154. Benoeming leden commissie van bestuur 471 Petroleumbergplaats. Adres om berging van benzine. 108, 125. Politieverordening. (Algemeene) Rapport der commissie uit den Raad, belast met het ontwerpen eener algemeene politie-veror- dening, uitgebracht naar aanleiding van voor gestelde amendementen111. (Rapport opgenomen als bijlage van de raads- notulen van 21, 24 en 27 April 1894. Volgt alzoo achter bladzijde 177). Behandeling van het ontwerp 143, 156, 174. Toezending om advies van een aan de gedeputeerde staten gericht adres in zake eene bepaling der algemeene politie-verordening201 Behandeling van voorgestelde amendementen op enkele artikelen, benevens van de aangehouden artikelenV 213. (Rapport naar aanleiding van de bij de open bare beraadslaging voorgestelde amende menten en aangehouden artikelen, die ter fine van nader bericht bij besluit van den Raad naar de commissie zijn verzonden, opgenomen als bijlage bij de raadsnotulen van 2 Juni 1894. Volgt alzoo achter bladzijde 214)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 13