Raad. (Gemeente Rechtsgebouw. (Voormalig) Reiniging. (Gemeente Rekening. (Gemeente) Raadhuis. XIV bladwijzer. BLADZ. Toevoeging van nieuwe artikelen246. Opmerkingen van de gedeputeerde staten262 Missive van de gedeputeerde staten, houdende bericht van ontvangst afschrift politie-verordening 291 Besloten vergadering 22, 50, 112, 143, 177,279, Voorstellen tot wijziging reglement van orde 30. Aanbieding en behandeling ontwerp nieuw regle ment van orde81 122. Herstemmingen over amendementen idem 121 Plan verbouwing20Ö, 362. Rapport bouwcommissie in zake als voor. 253, 265. Advies curatoren gymnasium in zake als voor 343. Rapport commissie van beheer tot toelichting van het verslag 1893 229. Contra-rapport van den heer Heijlaerts. 237. Rapport bouwcommissie in zake het maken fae- caliënbak291 Behandeling der rapporten betreffende de uit komsten der exploitatie, dienst 1893 300. Exploitatiekosten449. Aanvulling begrooting 1893 454, Benoeming leden in de commissie van beheer 470. Sluiting en vaststelling rekening 1892 225. 332, 352, 379, 396. Benoeming commissiën Presentiegeld raadsleden 465. 407. Maken tochtportaal Onderhoud 442 444

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 14