IV BLADWIJZER. BLADZ Leveren plungerpompmachines voor de ontijze- rings-inrichting225 Maken ontijzerings-inrichting326 Rioleeren en verharden van wegen in het nieuwe park326. Aanleggen algemeene begraafplaats 326 Leveren kiezelzand326 Lev ei en hooi voor paarc|en (]er ge. Leveren ligstroo meente-reiniging. 377 Leveren roggebrood Afheining. Terrein inundatiesluis. 438. Ambachtsschool. Wijziging verordening227. Benoeming lid in de commissie465. Ambtenaren. Benoeming rentmeester armbestuur 8. Regeling 'tijd van indiensttreding en borgtocht idem2021 Borgtocht ontslagen rentmeester armbestuur. 112. Pensioen-aanvrage door den 2den commies ten kantore van den burgerlijken stand. 118, 194. Vergoeding aan den bewaarder der petroleum- bergplaats184. Ontslag-aanvrage onderwijzer boetseeren teeken instituut 205 Benoeming onderwijzer boetseeren teeken-instituut 283. Verzoek om verhooging jaarwedde door den concierge der hoogere burgerschool 335, 446. Idem door den opzichter-boekhouder bij de ge meente-werken336, 361, 416. Idem door den stads uurwerkmaker 314, 414. Idem door den amanuensis aan de hoogere burger school 356, 443.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 4