VI BLADWIJZER. BLADZ. Verhooging 185, 305 335, 384. Begrooting 1895. (Gemeente Aanbieding306. Samenstelling afdeelingen onderzoek 307. Verslag cenlraal-rapporteur betreflende het onder- Machtiging brengen van wijzigingen 456. Goedkeuring door den raad456. Goedkeuring door de gedeputeerde staten 458. Belastingen. Benoeming leden en plaatsvervangende leden com missie aanslag bedrijfsbelasting Naleving verordening op de hondenbelasting. 403. Beplantingen. Adres in zake beplanting Kasteelplein385. Prae-advies van burgemeester en wethouders 471 Onderhoud gemeente-beplantingen445. Bestekken en voorwaarden openbare werken. Leveren ijzersteentegels8 49. Rioleeren, enz., in den Nieuweweg 173, 192. Bestrating met ijzersteentegels van trottoirs in de nieuwe straten173, 192. Rioleeren en verharden van wegen en voetpaden in het nieuwe park293. Onderhoud gemeentewerken, dienst 1895. 385, 456. Leveren schoolboeken 1895 398. artikelen voor het onderwijs in de hand- zoek Behandeling begrooting 395. 398. Ontslag aanvrage lid idem 77, 117, 337, 354, 382. 315. werken 1895 schoolbehoeften 1895 398. 398. Bouwcommissie- Benoeming leden en voorzitter. 470.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 6