BLADWIJZER. IX BLADZ. Gas. Adres om levering van gas onder Teteringen 1-2, 37, 113, 136, 155. Prijs van 't gas voor particulieren buiten de gemeente136. Gasfabriek. Verslag en rekening 1893 193, 217, 276, 296. Benoeming leden in de commissie van beheer 469. Gezondheidscommissie. Ontslag-aanvrage lid291. Benoeming leden338, 354, 466. Goede Vrijdag. Adres van den kerkeraad der Nederduitsche her vormde gemeente6. Prae-advies van burgemeester en wethouders, met bijlage59 Gratificatie. Aan concierge ziekenhuis53 Aan gemeente-architect72, 109. Gymnasium. Benoeming curator4, 466. Heemraad. Verzoek om bericht en raad in zake een adres om eervol ontslag als heemraad van het heem raadschap van «Mark en Dintel» 354. Opmaken voordracht benoeming van een heemraad van het heemraadschap als voor463. Hoofdelijke omslag. Beschikkingen van de gedeputeerde staten in zake bezwaarschriften 14, 116 383 397 458. Bezwaarschriften aan den Raad 39, 81, 120, 146, 262, 315, 336. Derde aanvullingskohier, dienst 1893 49 51

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 9