x bladwijzer. BLADZ. Primitief en eerste aanvullingskohier, dienst 1894 96, 143, 154, 155, 200. Missives van de gedeputeerde staten met bezwaar schriften van ingezetenen tegen hunnen aanslag 4, 336, 356. Tweede aanvullingskohier, dienst 1894. 385, 396, 458. Ontwerp-besluit heffen van een hoofdelijken omslag 401. Hoogere Burgerschool. Zie «Onderwijs». Interpellatie. Toestand drinkwater aan de mestvaalt 155. Verslag gemeente-reiniging220. Afstand van grond aan F. J. de Boode 302. Bostock's menagerie en Pawnee-bill-troupe 330, 350. Verstrekking van water aan arme stadgenooten 330, 351. Adres betreffende de hoogere burgerschool 378. Invaliditeit. Zie «Verzekering.» Jaarmarkt. Afschaffing en instelling jaarmarkten te Ginneken96. Jachtrecht. Adres in zake jachtrecht op gronden onder Oos terhout261 303. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Toelage453, 459. Kasopneming. Aanbieding proces-verbaal 7, 117, 258, 336, 464. Kasteelplein. Zie «Beplanting». Kazernen en wachthuizen. Onderhoud. 444.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 10