BLADWIJZER. XIU BLADZ, Kookschool. Adres tot bekoming van subsidie voor oprich ting kookschool255. Landbouwcursus. Verzoek der »N.-Br. Maatschappij van Landbouw® tot kostelooze bekoming van lokalen tot het houden van een winterlandbouwcursus. 317, 341, 401. Leges. Verordening heffing leges, enz. 295 327. Mannenhuis. (Oude) Rekening 1894 en benoeming commissie tot onder zoek 126, 171. Benoeming lid bestuur189, 338, 356. Kennisgeving van het overlijden van den rent meester 206. Benoeming rentmeester206, 217 306. Ontslag-aanvrage lid bestuur216. Verzoek tot vernietiging benoeming rentmeester 217, 306. Begrooting 1896 313, 349, 359. Marktmeester. Verhooging jaarwedde364. Mastbosch. Beschikking van minister op adres108. Motie. Zie «Onderwijs (middelbaar).® Najaarsmarkt. Zie «Kermis.® Nieuwjaar. Heilgroet door den voorzitter1

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 13