xx bladwijze it. bladz. Verordening heffing leges en expeditiegelden ter gemeente-secretarie, enz295, 327. Wijziging verordening hoofdelijken omslag. 400. Verslag. (Gemeente Aanbieding verslag van den toestand der gemeente over 1894 131. Opnemen van verslagen in notulen. 355. Verzekering. Adres betrekkelijk verzekering van gemeente eigendommen 270 Vischafslager. Ontslag- en pensioen-aanvrage door vischafslager 491, 263. Voorstel in zake benoeming van vischafslager 192. Vaststelling pensioensgrondslag311 Vrouwenhuis. (Oude-) Benoeming regent291, 310. Waagmeester. Ontslag- en pensioen-aanvrage 191, 263, 286. Benoeming van een waagmeester226. Behandeling instructie254, 271 Wachtgeld. Besluit tot toekenning van wachtgeld aan de beide torenwachters82 Wandelpaden. Voorstel tot aanwijzing van wandelpadenwaar over het verboden zal zijn te rijden 164. Waterleiding. (Gemeente) Rapport betrekkelijk ongeval ontijzeringsinrichting. 12, 52. Kosten van herstelling ongeval ontijzeringsinrichting. 69 Voorstel tot wijziging voorwaarden van waterver- strekking103, 172. Verslag van den heer Schotel omtrent proefmaling. 116.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 20