xxii bladwijzer. HOOFDSTUK XI. Landbouw en veeteelt. Bladz. 1. VERSLAG van de achtste al'deeliug: der Noord-Brabant- sclie Maatschappij van landbouw over 1895379. 2. Opgaven betrekkelijk land- en tuinbouwvoort- brengselen, veestapel, markten, enz. 380. HOOFDSTUK XII. Handel, nijverheid cn scheepvaart. I. Handel. VERSLAG van de kamer van koophandel en fabrieken betrekkelijk den toestand van handel en nijverheid in 1895 385. II. Nijverheid. A. Fabrieks- en ambachtsnijverheid. 1. Staat der vergunningen tot het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken401. 2. Drie beschikkingen, waarbij vergunningen als voorbedoeld worden geweigerd 402. B. Vervening400. C. Mijnwezen406. D. Jacht en visscherij406. III. Handel en scheepvaart. A. Binnenlandsche handel406. B. Buitenlandsche handel407. C. Scheepvaart 407.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1895 | | pagina 22