IV BLADWIJZER. BLADZ. Leveren haver, hooi, ligstroo en roggebrood voor paarden gemeente-reiniging340, Leveren van kleedingstukken ten dienste der politie (368, 413. Onderhoud gemeente-werken en inrichtingen 421465. Abattoir. Kosten onderhoud en plan oprichten abattoir 379, 400. Adliaesie. Zie «Gemeentewet". Ambachtsschool. Voorstel tot het aanvragen provinciale subsidie (183, 209, 381, 409. Benoeming leden commissie 464. Apotheek. (Stads-) Benoeming lid commissie462. Archief. Voorstel tot verplaatsing oud- en nieuw-archief311. Armbestuur. (Burgerlijk) Benoeming leden197, 228. Rekening en verantwoording 1895 229, 303. Begrooting 1897 411. Wijziging begrooting 1896 454. Armenverzorging. (Burgerlijke) Wijziging verordening 128. Assurantiepremie]!. Vermindering van assurantiepremiën 412.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1896 | | pagina 4